Labbrapport: Densitet - muttrar och stenar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Fysik 1a
  • A
  • 6
  • 1111
  • PDF

Labbrapport: Densitet - muttrar och stenar

En labbrapport om densiteten på olika föremål, där man har mätt och jämfört densiteten hos muttrar och stenar. Eleverna resonerar kring varför resultaten blev som de blev samt egenskaperna som föremålen får i och med deras densitet.

Lärarens kommentar

Bra, välstrukturerat.

Innehåll

Laboration: Densitet.

- Inledning
- Hypotes
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Utförande:

Vi använde ett mätglas, vatten, en våg, och tre olika material (stenar, smågrus och muttrar). Själv laborationen gick till så att vi hällde upp vatten i mätglaset så att vi kunde läsa av vattennivån enkelt. Lade mätglaset på vågen och nollställde vågen för att vågen inte ska räkna med mätglaset och vattnets tyngd. Sedan lade vi i ett material till exempel stenar och läste ut den nya vattennivån samt vikten. Om vattennivån hade ökat från till exempel 50 till 60 så vet vi att föremålets volym är 10ml. Vi tog tre olika punkter per material och antecknade volymen och massan på varje punkt. Sedan räknade vi ut densiteten för varje punkt med formeln Massa/volym= densitet (m/v=ρ) Sedan förde vi in de tre materialens tre olika värden in i tre olika blad i Excell för att få fram våra resultat. När vi hade dess så förde vi in de i en graf (räta linjen) för att se hur exakta våra resultat var. Om linjen hade saknat ett m-värde så hade alla värden varit helt proportionella och vi hade kunnat vara nästan säkra på att vi fått ett exakt svar... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Densitet - muttrar och stenar

[0]
Inga användarrecensioner än.