Labbrapport: Galvaniska element - Kemi B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Kemi B
  • VG
  • 4
  • 780
  • PDF

Labbrapport: Galvaniska element - Kemi B

En laborationsrapport i kemi, vars syfte är att undersöka hur halvceller byggs upp och hur
polspänningen mellan olika kombinationer av halvceller fungerar. Fyra bägare med fyra olika lösningar används och testas mot varandra tills alla har testas mot alla. Mellan halvcellerna byggs en saltbro av filterpapper som man sedan droppar natriumnitrat på. Polspänningen mellan halvcellerna mäts med en
voltmätare och värdena antecknas för att sedan jämföras med emk.

I sin hypotes spekulerar eleven kring att den metall som är ädlast i varje försök kommer att reduceras och fungera som pluspol, medan den som är oädel kommer oxideras och fungera som minuspol.

Lärarens kommentar

Bra redogörelse

Innehåll

Sammanfattning
Syfte
Hypotes
Material
Kemikalier
Utförande
Resultat
Slutsats

Utdrag

"Material:
Bägare, filterpappaer, sax och voltmätare.

Kemikalier:
* Rengjorda stavar av koppar, zink, magnesium och silver.
* CuSO4 - 1 mol/dm3
* ZnSO4 - 1 mol/dm3
* MgSO4 - 1 mol/dm3
* NaNO3 - 1 mol/dm3
* AgNO3 - 1 mol/dm3

Utförande:
Laborationen börjar med att fyra bägare ställs upp och fylls med kopparsulfat, zinksulfat,
magnesumsulfat och silvernitrat lösningar. Sedan utförs 6 försök då alla lösningar testas
tillsammans två och två.

Två av bägarna ställs bredvid varandra och mellan dem skapar man en saltbro av filterpapper.
Några droppar natriumnitrat droppas sedan på filterpappret så att jonerna ska kunna komma i
kontakt med varandra och röra sig mellan halvcellerna (bägarna).

Två stavar, zinkstav i zinksulfatlösningar, kopparstaven i kopparsulfatlösninger osv, är kopplade till
voltmätaren och ställs i varsin bägare. På voltmätaren kan man nu avläsa värdet för polspänningen
mellan dessa två halvceller.

Detta upprepas tills alla olika lösningar har testas mot varandra. Polspänningen i varje försök
antecknas.

Emk, elektromotorisk kraft, räknas sedan ut utefter värden som finns i tabellen. Dessa värden
jämförs sedan med värdena från försöken."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Galvaniska element - Kemi B

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-06-02
    Inte vad jag letade efter