Jämvikt | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Kemi B
 • MVG
 • 11
 • 2713
 • PDF

Jämvikt | Labbrapport

En labbrapport i Kemi B som undersöker vad som sker när man stör en jämvikt. I elevens laboration tillförs olika kemikalier till en lösning i jämvikt för att påverka jämviktsreaktionen (Fe3+ + SCN- <--> FeSCN2+) och därmed förskjuta reaktionen antingen åt vänster eller höger. Eleven argumenterar att denna reaktion är lämplig att använda i detta sammanhang då jämvikten ställer in sig momentant och färgen på jämviktsblandningen ändrar sig då jämviktsläget förskjuts.

Innehåll

Ett litet jämviktsexpreiment
Inledning
- Syfte
- Bakgrundsteori
Experiment
- Materiel
- Kemikalier
- Riskanalys
- Utförande
Resultat
Diskussion/Slutsats
Felkällor

Utdrag

2. Experiment
2.1 Materiel
• Mätpipett 5-10 cm3
• Mätcylinder 250 cm3
• Bägare 400 cm3
• Provrörsställ
• 5 små provrör
• Vatten, H2O
2.2 Kemikalier
• Järn(III)nitrat, Fe(NO3)3
• Kaliumtiocynat, KSCN
• Silvernitrat, AgNO3
• Kaliumflourid, KF
• Natriumklorid, NaCl

Riskanalys
Järn(III)nitrat kan vid ögon-och hudkontakt orsaka irritation. Vid förtäring kan det ge illamående, kräkningar och diarré. Det kan irritera slemhinnorna vid inhalering. Ämnet är brandfarligt vid kontakt med brännbara ämnen.
Kaloumtiocynat kan vid ögon-och hudkontakt orsaka irritation. Vid hudabsorption är ämnet skadligt och kan förorsaka eksem. Vid förtäring kan det ge illamående, kräkningar och diarré. Det kan irritera slemhinnorna vid inhalering. Kaliumtiocynat utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra och är skadligt för vattenorganismer.
Silvernitrat kan vid ögonkontakt ge upphov till allvarlig och kronisk ögonskada. Ämnet orsakar vid hudkontakt frätskador som kan bli djupa och svårläkta och kan också orsaka fula fläckar på huden. Vid förtäring kan det ge allvarliga frätskador i matstrupe och mag-tarmkanal. Silvernitrat kan vid inhalering orsaka frätskador i lungor och andningsorgan som med stor sannolikhet kan vara fördröjda. Det är även giftigt för vattenorganismer.
Kaliumflourid kan vid ögonkontakt orsaka allvarlig irritation och möjligen hornhinneskada. Vid hudkontakt kan ämnet ge upphov till irritation och även orsaka livshotande förgiftning. Det är giftigt vid förtäring och kan orsaka njurskador, kraftig irritation med buksmärtor, illamående, kräkningar och diarré. Ämnet kan orsaka frätskador i lungor och andningsorgan vid inhalering.
Natriumklorid är inte ansedd som hälso- eller miljöfarlig enligt gällande lagstiftning.
Skyddsrock och skyddsglasögon är obligatorisk utrustning. Lösningarna ska efter experimentet samlas upp i för ändamålet avsedda kärl

2.3 Utförande

Laborationen inleddes med att 5 cm3 järn(III)nitratlösning, 5 cm3 kaliumtiocynatlösning och 3000 cm3 vatten blandades i en 400 cm3 bägare. Blandningen hälldes därefter över i fem olika provrör till ca 2 cm höjd. Provrören numrerades därefter och ställdes i lämplig ordning i syfte att förenkla kommande arbete. Det första provröret användes som referenslösning och innehöll därför enbart den ursprungliga blandningen. I det andra provröret droppades järn(III)nitratlösning ner. I det tredje fördes några droppar kaliumtiocynatlösning ner och i det fjärde silvernitratlösning. I det femte provröret fördes kaliumflouridlösning ner. Iakttagelserna nedtecknades och resultaten avlästes för att sedan kunna analyseras.
Som ytterligare uppgift tillsattes några droppar natriumklorid till det fjärde provröret. Iakttagelser gjordes och nedtecknades. Slutligen analyserades resultatet... Köp tillgång för att läsa mer

Jämvikt | Labbrapport

[31]
Användarnas bedömningar
 • 2014-01-31
  Väldigt bra! Uppsatsen är väldigt noggrant genomförd och går igenom alla steg i denna labbprocess så oavsett vilken del man har problem med så kan man finna svar.
 • 2014-10-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  väldigt bra och utförlig, diskussionen var extremt bra. Ändå problemet var slutsatsen som var nästan obefintlig.
 • 2021-09-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den var och skriven med en del felstavningar men tyvärr var alla ekvationer och viktigare delar bort klippta. Mycket tråkigt.
 • 2017-02-17
  Inte riktigt det jag sökte