Labbrapport: Svängningstid - Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Fysik 1a
 • VG
 • 3
 • 545
 • PDF

Labbrapport: Svängningstid - Fysik

En laborationsrapport i Fysik 1 vars syfte är att bestämma faktorer som påverkar svängningstiden av en pendel samt ge en formel för hur svängningstiden ska beräknas.

Lärarens kommentar

Bra tankar kring påverkande faktorer och välskriven rapprot. Bra upplägg!

Innehåll

Uppgift
Hypotes
Materiel
Utförande
Resultat
Felkällor
Slutsats

Utdrag

"Pendeln

Uppgift:
Bestämma vilken/vilka faktorer som påverkar svängningstiden samt ge en formel för hur svängningstiden ska beräknas. En hel svängning hos pendeln ”A-B-A” och med svängningstid menas tiden för en hel svängning.

Hypotes:
Det finns tre tydliga faktorer som kan påverka svängningstiden hos pendelrörelsen och dessa är då massan hos pendelns viktkloss, utfallsvinkeln (pendelrörelsens sträcka) och längden på snöret som viktklossen hänger i.

Enligt Galileos teori så påverkar inte massan fallhastigheten och accelerationen hos viktklossen i vakuum och en vidare tolkning av detta kommer senare. Den kan även finnas andra faktorer som kan påverka svänghastigheten ex. luftmotstånd men dessa är inte huvudsakliga.

Galileos teori som nämndes ovan kan även sättas in i det här experimentet även om det ej utförs i vakuum. Massan påverkar accelerationen ytterst lite , framförallt när det handlar om så förhållandevis små skillnader i massa som i detta fallet. Därför är min hypotes att massan ej kommer visa sig påverka svänghastigheten i större utsträckning.
Dock tror jag att längden på snöret och/eller utfallsvinkeln kan påverka svänghastigheten i större grad.

Materiel:
Stativ med pendel av snöre och viktkloss.

Utförande:
Vi valde att beräkna tiden för 10 svängningar från A-B-A för att mätvärdefelen ska påverka resultatet i sådan lite utsträckning som möjligt.

Sedan började vi ändra på egenskaperna hos de olika faktorerna, med andra ord så ändrade först massan hos viktklossen, utförde experimentet och mätte skillnaderna i resultaten, sedan gjorde vi likadant med utfallsvinkeln
och sist så ändrade vi även längden på snöret för att se skillnader i resultatet.

Det visade sig att min hypotes om att vinkeln ej skulle påverka svängningstiden nämnvärt stämde, samt så påverkade vinkeln inte heller svängningstiden utan det var endast längden på snöret som hade en inverkan på det resultatet. Vi jämförde även med tre olika utfallsvinklar: 30,45 och 65 grader samtidigt som vi behöll längden på snöret vid 0,95 meter samt vikten 0,010 kg. Resultatet påverkades inte nämnvärt av detta..."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Svängningstid - Fysik

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra!En utförlig och detaljerad beskrivning av laborationen.
 • 2014-07-16
  Skriven av Studerande på Termin 4
  bra uppsats enkelt och fin förklaring av ämnet.
 • 2016-11-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • 2016-04-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk