Laboration: Spänning i batteri

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Fysik 1a
 • A
 • 7
 • 2539
 • PDF

Labbrapport: Laboration: Spänning i batteri

En utförlig labbrapport av hög kvalitet som behandlar den interna spänningen i ett batteri, som uppmättes vid ett laborationsförsök. Syftet är att undersöka hur batteriets inre resistans påverkar polspänningen i batteriet. Härifrån dras slutsatser kring batteriets effekt och varför det blir varmt vid användning.

Innehåll

Den inre resistansen på ett batteri

- Inledning
- Syfte
- Teori
- Materiel
- Metod
- Datainsamling
- Resultat
- Analys & Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Materiel
Laborationen utfördes virtuellt med hjälp av programmet Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab (3.20) som är tillverkat av University of Chicago.

Metod
Laborationens syfte var att se hur den inre resistansen i ett batteri påverkade pol-spänningen och för att kunna visualisera detta på ett tydligt sätt börjades laborationen med att skapa ett enkelt kopplingsschema i det virtuella kopplingsprogrammet. Ett batteri med en inre resistans på 2,00 Ohm (den inre resistansen skall egentligen vara okänd och bli en sorts slutsats längre fram i laborationen) och ett batteri med en spänning på 9 Volt agerade som strömkälla i kretsen. Från batteriets olika poler kopplades sladdar som bildade en rektangel där batteriet befann sig på i mitten på rektangelns översta sida. När kretsen var sluten lades ett motstånd på 10,00 Ohm till under batteriet på rektangelns understa sida och även en strömbrytare kopplades in på rektangelns vänstra sida. Det sista som gjordes var att lägga en voltmeter som mätte spänningen på batteriets poler och en amperemeter som kopplades in på rekt-angelns högra sida och mätte strömmen.
När det virtuella kopplingsschemat var konstruerat börjades mätvärden att tas. Vissa konstanter ändrades ej under laborationen, så som batteriets spänning på 9,00 Volt och batteriets inre resistans på 2,00 Ohm medan den yttre resistansen på 10,00 Ohm minskades gradvis och för varje heltal resistansen minskade med skrevs värdena på voltmetern och amperemetern av. Totalt sett noterades nio stycken värden då den yttre resistansen minskade från ovannämnda 10,00Ohm till 1,00 Ohm.
Tidigare i metoddelen nämndes det att batteriets inre resistans skall egentligen var okänd och för att ta reda på detta värde skall laboranten utgå från mätvärdena som lästes av. Således blev det sista steget att sätta in värdena i kalkylprogrammet Logger Pro för att visualisera eventuella samband... Köp tillgång för att läsa mer

Laboration: Spänning i batteri

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-06-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra. andra del. källor saknas.