Organisationen Läkare utan gränser | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Internationella relationer
  • A
  • 11
  • 3242
  • PDF

Organisationen Läkare utan gränser | Rapport

En rapport som handlar om organisationen Läkare utan gränser. Eleven tittar närmre på organisationen och dess mål genom att reda ut följande frågeställningar:

-Vad är läkare utan gränser och varför växte organisationen fram?
-Vad vill organisationen uppnå?
-Hur påverkar internationella förhållanden organisationen?
-Vilka starka och svaga sidor verkar organisationen ha?

Innehåll

Sammanfattning s.2
1.Inledning s.4
1.1 Syfte s.4
1.2 Frågeställning s.4
1.3 Metod s.4
1.4 Avgränsning s.4
1.5 Material/Källkritik s.5
2.Resultat s.6
2.1 Vad är läkare utan gränser och varför växte organisationen fram? s.6
2.2 Vad vill organisationen uppnå? (dess syfte) s.7
2.3 Hur påverkar internationella förhållanden organisationen? (Utgå från A-kriteriet) s.8
3.Analys s.9
4.Källförteckning s.11

Utdrag

1. Inledning

Läkare utan gränser (MSF) är en väldigt intressant organisation enligt mig. De arbetar med att hjälpa människor i krigsområden eller områden drabbade av naturkatastrofer, de vill utrota hungersnöd och vill att alla föräldrar ska få möjligheten att vaccinera sina barn. Man kan säga att de verkar och arbetar för en mer human och rättvis värld med mindre mänskligt lidande. Det är intressant att läkare agerar runt om i världen för att hjälpa andra människor även om det kan uppstå problem och de kan bli tillfånga tagna eftersom det sällan är säkra områden de verkar inom. Det är värt att undersöka varför organisationen finns och vilka problem de stöter på eftersom deras arbete är väldigt humant och viktigt för världen, de är även en ideell organisationen.

1.1 Syfte

Syftet med rapporten är att undersöka organisationen läkare utan gränser (MSF) och deras viktiga arbete och även belysa de olika problem och utmaningar vilka de stöter på när de gör sitt arbete, samt diskutera deras starka och svaga sidor.

1.2 Frågeställning

-Vad är läkare utan gränser och varför växte organisationen fram?
-Vad vill organisationen uppnå?
-Hur påverkar internationella förhållanden organisationen?
-Vilka starka och svaga sidor verkar organisationen ha?

1.3 Avgränsningar

Rapporten kommer främst fokusera på att belysa organisationen läkare utan gränser och även en del på internationella förhållanden som påverkar organisationen. Olika teoretiska perspektiv eller andra organisationer som inte direkt eller indirekt påverkar läkare utan gränser kommer rapporten inte att ta upp eller diskutera kring. En djup redogörelse för FN och EU kommer heller inte att finnas med exempelvis.

1.4 Metod

Materialinsamlings metoden jag har valt att använda mig av är Internet och litteratur. På internet har jag enkelt och smidigt kunnat hitta relevant fakta till rapporten. Det har också varit enkelt att vara källkritisk då källor som har saknat referenser eller liknande inte har använts i arbetet, vilket stärker reliabiliteten. Men jag har även använt mig en del av litteratur i form av boken “Internationella relationer” som vi lånade i skolan i början av terminen, boken innehåller bra fakta om både FN och läkare utan gränser vilket gör det enkelt för mig att använda den till min rapport, vilket är glädjande... Köp tillgång för att läsa mer

Organisationen Läkare utan gränser | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.