Lagen om samtycke | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 8
  • 2447
  • PDF

Lagen om samtycke | Rapport

Detta är en vetenskaplig rapport som handlar om lagen om samtycke och varför den behövs i Sverige. Eleven undersöker här hur lagen omkring sexuellt utnyttjande ser ut idag, hur rättssäkerheten ser ut för brottsoffret med nuvarande lagstiftning, samt hur detta skulle komma att ändras med ny lagstiftning om samtycke.

Innehåll

Lagen om samtycke 3
1 Inledning 3 1.2
Syfte 3 1.3
Avgränsning 3 1.4
Frågeställningar 3 1.5
Metod 3 1.6
Material och källkritik 3 2
Avhandling 4 2.1
Vad är våldtäkt 4 2.2
Vad innebär en lag om samtycke 4 2.3
Vad finns det för argument för en samtyckeslag 5 2.4
Vad finns det för argument mot en samtyckeslag 5 2.5
Varför gick förslaget inte igenom 5 2.6
Hur ser våldtäkts-situationen ut i Sverige 6 3
Diskussion 7 4
Sammanfattning 7 5
Käll- och litteraturförteckning 8

Utdrag

1. Inledning
Sexualbrottslagstiftningen uttrycker ett krav på att det ska ha förekommit våld, hot eller ett olämpligt utnyttjande av att offret befunnit sig i utsatt situation för att handlingen ska betecknas som våldtäkt. Denna syn på individens sexuella självbestämmanderätt, säger att kvinnor och deras kroppar är disponibel i alla situationer förutom när våld eller tvång utförts.1 Därför är detta ett intressant område att undersöka. Varför ser det ut såhär och varför har inga förändringar gjorts? Är detta en okej syn att ha på kvinnor och deras kroppar?

1.2 Syfte
Syftet med det här arbetet är att undersöka våldtäkts-offrets rättssäkerhet i Sverige, vad fungerar och vad gör det inte.

1.3 Avgränsning
I uppsatsen tas sitt fokus till sexualbrottslagstiftningen där kommer det att undersökas varför lagen om samtycke inte gick igenom och vad den hade fått för effekter.

1.4 Frågeställningar
1. Vad är våldtäkt?
2. Vad innebär en lag om samtycke?
3. Vad skulle en lag om samtycke fått för effekter?

1.5 Metod
Arbetet är baserat på studerade och analyserade texter av olika slag samt litteraturstudier i olika former. Materialet kommer från olika källor, bland annat har riksdagen.se varit en viktig tillgång. Arbetet innehåller även material från bland annat, BRÅ och FN's hemsida för statistik. Under arbetets gång har jag försökt hitta källor som är objektiva. Nackdelen med min metod är att inga intervjuer eller liknande har gjorts med individer med kunskap inom ämnet. Detta hade varit bra för arbetet då jag kunde fått fler perspektiv på ämnet. De flesta källor som nämns i arbetet är objektiva och har sin bakgrund i fakta men som komplement till dessa är källor som också har sin bakgrund i fakta men som blandas med subjektivitet. Trots att källorna har inslag av eget tyckande är de trovärdiga, detta har jag tagit hänsyn till under arbetet. Detta är sidor som RFSU, Vjouren och samtycke.nu.

1.6 Material och källkritik
Källorna är utvalda baserat på dess trovärdighet. På riksdagen.se, som är min primära källa, finns bland annat motioner och debatter som relaterar till min fråga. Faktan som presenteras på hemsidan är baserad på observationer, verkliga händelser och debatter angående införandet av en samtyckeslag. Eftersom frågan har debatterats och jag har läst och tagit del av protokollet, är det min bedömning att materialet är objektivt, trovärdigt och relevant för mitt ämnesområde. Jag har även använt mig en del av BRÅ, där finns bland annat undersökningar och statistik som är baserad på vetenskapliga analyser och fakta om bland annat sexualbrott. Detta gör sidan trovärdig och relevant för mitt ämnesområde... Köp tillgång för att läsa mer

Lagen om samtycke | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.