Livets uppkomst och Evolution | Naturkunskap 1b

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Naturkunskap 1b
 • A
 • 3
 • 1247
 • PDF

Livets uppkomst och Evolution | Naturkunskap 1b

Frågor och svar från Naturkunskap 1b, där eleven bland annat redogör för livets uppkomst och evolution. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll". Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Mycket bra frågor och svar.

Elevens kommentar

Ge ännu fler teorier.

Innehåll

1. Hur kan man åldersbestämma fossil?
2. Hur fick giraffen lång hals enligt Lamarck?
3. Hur fick giraffen lång hals enligt Darwin?
4. Vilken betydelse har mutationer för växters och djurs evolution?
5. Beskriv med hjälp av ett exempel hur arter kan utvecklas och anpassas till varandra (samevolution).
6. Vad är en art?
7. Vad är en population?
8. Beskriv hur geografisk isolering kan ge upphov till nya arter?
9. Ge tänkbar förklaring till varför många växt- och djurgrupper utrotades då Pangea bildades?
10. Ge möjlig förklaring till varför många nya livsformer uppstod samtidigt som Pangea splittrades och blev flera kontinenter?
11. Vad menas med konvergent utveckling? (förklara och ge exempel)
12. Hur gammal är jorden?
13. Hur gamla är de äldsta kända fossilen?
14. Det kan ha funnits liv på jorden för över 4 miljarder år sedan. Varför är det inte troligt att vi hittar fossil från den tiden?
15. Varför tvivlar många forskare på att livet kan ha uppstått på jordytan?
16. Hur har det syre som finns i atmosfären bildats?
17. Beskriv skillnader mellan prokaryota och eukaryota celler.
18. Enligt en teori uppstod eukaryota celler ur prokaryota celler. Vilka iakttagelser stöder denna teori?
19. Ungefär hur länge har det funnits flercelliga växter och djur?
20. Ge en tänkbar förklaring till varför flercelligt liv uppstod.
21. Vad menas med att nutida kvastfeningar är exempel på ”levande fossil”?
22. Ungefär när utvecklades de första landlevande ryggradsdjuren?
23. På vilka sätt är kräldjuren mer fullständigt anpassade till landliv än vad groddjuren är?
24a. Ungefär när härskade dinosaurier och andra kräldjur på jorden?
24b. När utrotades dinosaurierna?
25a. Vad hade urfågeln gemensamt med dagens fågel?
25b. Beskriv kräldjurslika drag hos urfågeln.
26. Tillskillnad från kräldjuren är däggdjuren jämnvarma. Vilka fördelar kan de tidigaste däggdjuren ha haft av att vara jämnvarma?
27. Nämn en fördel med att vara växelvarm (som t.ex fiskar, groddjur och kräldjur är).
28. Det finns argument för att människans tidiga förfäder kan varit anpassade till ett trädlevande
liv. Nämn några sådana argument.
29. Ge en kort beskrivning av:
29a. Australopithecus
29b. Homo habilis
29c. Homo erectus
29d. Neandertalmänniskan
29e. Nutidsmänniskan
30. Vad menas med människans ”kulturella utveckling”?
31. Hur kan mitokondriernas DNA lära oss något om människans ursprung?

Utdrag

"1. Hur kan man åldersbestämma fossil?
- Man kan genom att titta vart i berggrunden fossilerna finns bestämma hur länge dem har funnits där.

2. Hur fick giraffen lång hals enligt Lamarck?
- Lamarcks teori bygger på att giraffens långa hals skulle ha uppkommit genom att den i generationer har sträckt sig långt upp för att nå blad i trädkronan. Att individens livsstil skulle ha ändrat det biologiska arvet.

3. Hur fick giraffen lång hals enligt Darwin?
- Enligt Darwins teori har giraffen fått sin långa hals genom att egenskaperna varierar inom en art alltså att de individerna med de längsta halsar nådde upp till födan och därefter hade störst chans att överleva och att kunna föröka sig.

4. Vilken betydelse har mutationer för växters och djurs evolution?
- Mutationer behövs bland växter och djurarter för dess utveckling och ger upphov till anlag för nya egenskaper."... Köp tillgång för att läsa mer

Livets uppkomst och Evolution | Naturkunskap 1b

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2014-08-27
  Skriven av Studerande på Termin 5
  Mycket bra rapport. Det saknas källor men annars bra.
 • 2015-05-08
  Skriven av Studerande på Termin 3
  jätte bra skriven om dna och sammanfattning
 • 2015-11-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra skrivit..........
 • 2014-11-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jätteduktig som skrivit dessa.

Material relaterade till Livets uppkomst och Evolution | Naturkunskap 1b.