Magnetfält i en solenoid spole | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Fysik 2
  • A
  • 8
  • 1431
  • PDF

Magnetfält i en solenoid spole | Labbrapport

Det är en laborationsrapport som bestämmer den magnetiska flödestäthetens storlek i förhållande till antal varv på spolen, strömmen genom spolen och spolens längd. Om det går ström genom en elektrisk ledare bildas runt den ett magnetfält. Styrkan (mer precist flödestätheten) på detta magnetfält beror av hur mycket ström som går genom ledaren, ledarens permeabilitet (förmåga att generera magnetfält) och avståndet från ledaren.

Studienets kommentar

Labbrapporten har en god struktur och är ett bra exempel på hur en labbrapport ska se ut.

Innehåll

Syfte
Teori
Hypotes
Materiel
Metod
Resultat
Beräkningar
Diskussion och slutsats
Felkällor och förbättringar

Utdrag

De proportionella förhållandena:
Den första och sista grafen som illustrerar en till datapunkterna anpassad graf visar ett näst intill otvivelaktigt proportionellt förhållande mellan axlarna. Detta antyder att B skulle ha ett proportionellt förhållande till I och N, vilket stämmer väl överens med formeln ​. Till B = l N · μ · I detta gav även Logger pro korrelationsvärden för de båda graferna på 0,998 respektive 0,997 vilket indikerar ett starkt samband mellan datapunkterna (i ett linjärt förhållande).
Grafen kan visserligen validera proportionalitetsförhållandet mellan parametrarna, men kan inte bekräfta de absoluta värden som målas upp i grafen, varför dessa bör jämföras med ett tabellvärde. Detta görs genom att jämföra de fyra värden på permeabilitetskonstanten som räknades ut för I och N: 1.182 * 10​-6​, 1.227 * 10​-6​, 1.0 * 10​-6​ och 1,25 * 10​-6​ med ett tabellvärde för permeabilitet för luft: ​1.257 × 10​−6 ​ (​http://physics.nist.gov/cuu/Units/ampere.html​). Trots en viss differens mellan laborationens värden och tabellvärdet (där laborationens är lite lägre) stämmer värdena tillräckligt väl överens med varandra för att laborationens skall kunna anses vara validerade.
Det omvänt proportionella förhållandet: Grafen som illustrerar grafen som är anpassad efter längdundersökningens datapunkter visar en kurva som klart liknar en omvänd proportionalitet. Detta skulle stämma väl överens med formeln eller omskrivet för förtydligande . Eftersom l är nämnare i formelnB = l N · μ · I N B = ·μ·I ·l−1 skulle det alltså kunna stå l​-1​ istället ..... Köp tillgång för att läsa mer

Magnetfält i en solenoid spole | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.