Marknadsundersökning | SB International | Elbilar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Marknadsföring
  • A
  • 20
  • 2985
  • PDF

Marknadsundersökning | SB International | Elbilar

Marknadsundersökningen har gjorts åt SB International AB som monterar eldrivna fordon åt barn.

1.1 Syftet
Syftet med denna marknadsundersökning är att undersöka tre omfattande frågor som ett underlag för företagets utveckling. Först kommer barnens efterfrågan att undersökas, därefter anställdas trivsel och tillslut leverantörernas syn på samarbetet.

1.2 Frågeställningar
• Hur ser barnens efterfrågan ut?
• Hur trivs företagets anställda på sin arbetsplats?
• Hur ser leverantörerna på samarbetet med SB International?

Innehåll

1 Inledning 4
1.1 Syfte 4
1.2 Frågeställningar 4
1.3 Avgränsningar 5
1.4 Definition av begrepp 5
1.5 Metod 6
1.5.1 Kvantitativ metod 6
1.5.1.1 Barnens efterfrågan 6
1.5.1.2 Anställdas trivsel 7
1.5.1.3 Leverantörernas syn på samarbetet 7
2 Resultat 7
2.1 Barnens efterfrågan 7
2.2 Anställdas trivsel 10
2.3 Leverantörernas syn på samarbetet 12
3 Slutsats 15
3.1 Barnens efterfrågan 15
3.2 Anställdas trivsel 16
3.3 Leverantörernas syn på samarbetet 17
4 Bilagor 18
4.1 Bilaga 1 – Barnens efterfrågan 18
4.2 Bilaga 2 – Anställdas trivsel 20
4.3 Bilaga 3 – Leverantörernas syn på samarbetet 21

Utdrag

1 Inledning
Eftersom företagets produkter är konstruerade främst för barn skulle det underlätta för företaget om de kunde få en lite mer fördjupad syn på vad barnen egentligen önskar sig när de åker runt med fordonen. Det kan vara alltifrån utseendet till de inre tekniska egenskaper som fordonen har. Samtidigt för att kunna uppfylla deras önskan finns det även andra faktorer som också behöver utvecklas i takt med produkterna. Hela företagsamhets miljö innebär på en viktig roll för produkten. De andra faktorerna är vad barnen efterfrågar, arbetsmiljön och samarbetet med leverantörerna.
Undersökningen kommer att bli indelad i tre delar där varje fråga diskuteras individuellt. Första delen kommer att handla om barnens efterfrågan, andra delen om anställdas trivsel och tredje delen om leverantörernas syn på samarbetet med SB International AB. För att komma till en slutsats kommer en kvantitativ undersökning att ske i form av en enkätundersökning. Svaren kommer att sammanställas i diagram med förklaringar innan slutsatsen presenteras.

1.3 Avgränsningar
I denna marknadsundersökning undersöks varje fråga individuellt. Valen har gjorts för att respondentgruppen för varje fråga är olika. För att göra det ännu lättare att läsa och förstå rapporten, kommer varje fråga även att diskuteras individuellt.
Undersökningen om barnens efterfrågan kommer endast att studera barn från 5 – 12 år gamla, då företagets bilar är tillverkade åt barn i de åldersgrupperna. Åldersfrågan är ställd innan enkäten delas ut istället för att ta med den i enkäten, Detta för att inte behöva göra bortfall efteråt.
I undersökningen om anställdas trivsel kommer inga personliga frågor att ställas. Med personliga frågor menas frågor som handlar om saker utanför företaget, d.v.s. saker som sker i de anställdas personliga liv. Detta kan även vara en viktig faktor för trivsel på arbetsplatsen.
När det gäller leverantörernas undersökning är valet att bara göra studien inom landet. Då företaget säljer sina produkter på en internationell marknad har de leverantörer även utomlands. Men på grund av språks skillnad har uppsatsförfattaren avgränsat studien och den kommer därför att ske i Sverige. Leverantörernas studie kommer däremot att ske via mejl då många leverantörer befinner sig i andra städer... Köp tillgång för att läsa mer

Marknadsundersökning | SB International | Elbilar

[0]
Inga användarrecensioner än.