Metalljoner - Labbrapport i Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Kemi A
 • VG
 • 5
 • 940
 • PDF

Metalljoner - Labbrapport i Kemi

En laborationsrapport, vars syfte är att - med hjälp av den elektrokemiska spänningsserien - undersöka vilka metalljoner visa lösningar innehåller. Vidare så diskuteras begreppen oxidation och reduktion.

Lärarens kommentar

VG

Innehåll

Inledning
Syfte
Frågeställning
Metod:
- Material
- Kemikalier
- Metaller
- Lösningar
Utförande
Reslutat
Diskussion
Riskbedömning

Utdrag

"Inledning:
Inom elektrokemin studeras hur kemiska reaktioner kan ge upphov till elektriska spänningar och hur de kan ge upphov till en kemisk reaktion i elektrokemiska celler.

Det är reaktion där energin omvandlas från kemisk form till elektriskt form. Galvaniska celler ger ström och elektrolytiska celler ger metallbeläggning.

Elektrolys är ett exempel på en process där en redoxreaktion kan se där elektroner förflyttar sig genom oxidation och reduktion. Oxidation är, när en viss partikel avger elektroner, och reduktion är när en partikel tar emot elektroner detta sker samtidigt i samband med vanliga kemiska reaktioner. Alltså oxideras metaller och joner reduceras.

Tillexempel på en redoxreaktion är: 2Al3++ 3Mg  2Al + 3Mg2+ . Magnesium går från att ha laddning 0 till laddning 2+, magnesium ger ifrån sig 2 elektroner, och Mg oxideras. Aluminium går från att ha laddning 3+ till laddning 0, aluminium tar upp elektroner och reduceras.

Med elektrokemiska spänningsserien kan man se vilka metaller som reagerar med vilka metalljoner. Metalljoner av ett ämne som ligger åt höger av serien, reduceras de spontant till vissa sorters metaller till vänster om de i serien.

Och ämnena som bildas vid reaktionen beror på att de är mer stabila. Att ämnet som bildas är stabilt menas att dess energiinnehåll var mindre än vad reaktanetna hade. Metallerna till höger av serien är mer elektronegativa än de till vänster.

Exempel på en spontan reaktion: Zn + Pb2+  Zn2+ + Pb, eftersom bly ligger till höger om zink, och det finns blyjoner kommer den spontant ta upp elektroner från alla metaller till vänster om den.
Begreppen som tas upp i denna laboration är framförallt, oxidation, reduktion, och spänningsserien, som det tidigare nämnts vad dessa begrepp betyder inom elektrokemin.

Som sista exemplet som givits innan, så ska vilken metalljon som vissa lösningar innehåller tas reda på."... Köp tillgång för att läsa mer

Metalljoner - Labbrapport i Kemi

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-14
  Jag hade lite problem med att dra en slutsats av laborationen, men den här rapporten hjälpte mig.
 • 2014-05-16
  det är bra att ladda den här laboration rapport, det är hjälpfull
 • 2016-05-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaa dääääär!!!
 • 2015-06-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra komplemment för att göra sin egen....toppen!!!

Material relaterade till Metalljoner - Labbrapport i Kemi.