Människa och Miljö - Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Samhällskunskap A
  • MVG
  • 3
  • 862
  • PDF

Människa och Miljö - Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor med kortare svar kring bland annat befolkningsutveckling och miljöförstöring. Se alla frågor som besvaras under "Innehåll". Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Fomulerade svaren väldigt bra.

Innehåll

MÄNNISKA:
1. Hur påverkas befolkningsutvecklingen av övergången från jägarsamhälle till jordbrukssamhälle?
2. Mitten på 1700-talet är en viktig gränslinje i jordens befolkningshistoria. Varför?
3. Förklara termerna: Demografi, Nativitet, Mortalitet, Naturlig folkökning, Migration
4. Varför var födelsetalen höga i det gamla bondesamhället?
5. Redogör kort för vad som kännetecknar den demografiska transitionens fyra skeden.
6. I vilket skede i den demografiska transitionen befinner sig Etiopien?
7. Vad innebar 1940-talets baby boom?
8. Förklara bakgrunden till uttrycket ”åldringsexplosion”.
9. Varför kommer en arbetskraftinvandring till de industrialiserade länderna att bli nödvändig?
10. Vad menas med push and pull-faktorer i samband med migration?
11. Nämn några problem som den snabba urbaniseringen i U-länderna orsakar.
12. Ge exempel på migration mellan världsdelar.
13. Arbetskraftinvandring till de rikare länderna har minskat och förändrats på sista tiden. Förklara Varför.
14. Hur förändrades svensk invandrarpolitik under 1900-talet?
15. Förklara uttrycket asylsökande.

MILJÖ:
16. Ge exempel på den ojämna fördelningen av världens rikedomar bland jordens länder.
17. Vilka möjligheter finns det att utöka världens jordbruksmark?
18. Vilka hot är den tropiska regnskogen utsatt för?
19. Vilka följder kan den förstärkta växthuseffekten få?
20. Vilka följder får en ökad försurning för den svenska naturen?
21. Vad händer om ozonlagret tunnas ut?
22. Vad är målet för Agenda 21?
23. Vad innebär Kyoprotokollet?

DISKUSSIONSFRÅGA:
Kan Kinas hårda princip om högst ett barn per familj vara lösningen på världens befolkningsproblem? Motivera.

Utdrag

"1. Hur påverkas befolkningsutvecklingen av övergången från jägarsamhälle till jordbrukssamhälle?
– Befolkningsutveckligen påverkades både positivit och negativt, genom att samhället utvecklades. Vid vissa tillfällen ökade födelsetalen och dödstalen låg på jämn nivå.

Negativt genom att det blev befolkningsminskning, då de inte skaffade lika mycket barn som förut då samhället blev bättre.

2. Mitten på 1700-talet är en viktig gränslinje i jordens befolkningshistoria. Varför?
– Denna tid var både födelsetalen och dödsantalen väldigt höga. Spädbarnsdöd, krig, epidemier och missväxt medverkade till de höga dödstalen.

Så familjer skaffade många barnkullar i hopp om att några barn i alla fall skulle kunna uppnå vuxen ålder och kunna vara arbetskraft åt familjen."... Köp tillgång för att läsa mer

Människa och Miljö - Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.