Monetarism, Chicagoskolan och ekonomiska begrepp | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 7
  • 1982
  • PDF

Monetarism, Chicagoskolan och ekonomiska begrepp | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift inom nationalekonomi som bland annat tar upp monetarism och Chicagoskolan, pristeori och tillväxtteori. Begreppen redogörs utförligt för med hjälp av relevanta teorier.

Observera att källor saknas.

Innehåll

- Monetarism och Chicagoskolan
- Pristeori
- Utbud och efterfrågan
- Tillväxtteori
- Ekonomisk och stabiliseringspolitik
- Public choice

Utdrag

Monterarismen är en ekonomisk teori som lyfter fram penningmängdens (den totala mängden pengar inom en ekonomi) betydelse för prisnivån. Monterismerna vill inte ha statlig inblandning i ekonomin, då de starkt tror på marknadsmekanismerna (utbud och efterfrågan). Den totala efterfrågan i samhällsekonomin beror på penningmängden och kan enligt monetarismerna endast påverka produktion och sysselsättning kortsiktigt.
För att uppnå en fri marknad så måste staten minska sitt inflytande genom att minska sina utgifter, sina skatter och statliga monopol.

Real nationalinkomst, produktion och sysselsättning avgörs på lång sikt av tillgången på produktionsresurser och även den tekniska utvecklingen Skillnader i efterfrågan påverkar endast inflationen.

• Vad understryker montetarismen främst?
• Varför vill de inte ha en statlig inblandning?
• Vad avgör real nationalinkomst, produktion och sysselsättning på lång sikt?

Enligt monetaristerna kan stabiliseringspolitiken leda till allt svårare svängningar i ekonomin. Istället för att försöka parera de störningar som inträffar i ekonomin och utjämna konjukturscykeln så bör en stabil finans och penningpolitik eftersträvas. Det kan innebära att man tillåter att penningmängden växer med ett visst antal procent för att undvika inflation. De ville att marknaden ska få fungera fritt utan någon som helst statlig inblandning.

Genom att kontrollera penningmängden kan statsmakterna påverka den långsiktiga inflationen, men inte sysselsättningen. Ändringar av skatter och statliga utgifter har inte någon långsiktig effekt på arbetslösheten. Finanspolitiken påverkar heller inte den långsiktiga inflationen. Det var fel att bedriva en expansiv finanspolitik, då denna inte hade någon effekt på sysselsättningen och ledde till inflation.

• Hur påverkar stabiliseringspolitiken ekonomin?

Monetarismen har sina rötter i kvantitetsteorin men utvecklades på 1950-talet av Milton Freidman. Bestämningen av nationalinkomst och sysselsättning var ungefär densamma modell som Keynesianismen använt sig av.
Skillnaden mellan Keynesiansimen och Monetarismen var att monetaristerna betonade att efterfrågefunktionen för pengar är betydligt stabilare än konsumtionsfunktionen. Milton Friedman tolkade efterfrågan för pengar som en stabil verksamhet av ett litet antal variabler (real nationalinkomst, prisnivå och den nominella... Köp tillgång för att läsa mer

Monetarism, Chicagoskolan och ekonomiska begrepp | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.