Objektpermanens | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Psykologi 2b
  • B
  • 4
  • 2214
  • PDF

Objektpermanens | Undersökning

Syftet med denna undersökning är att genom ett experiment ta reda på om barn över 18 månader har utvecklat objektpermanens.

Innehåll

1. Inledning
Bakgrund
Syfte
Hypotes
2. Metod
3. Resultat
4. Diskussion, slutsats
5.BILAGOR
6. Källförteckning

Utdrag

Bakgrund
Jean Piagets teori om barnens tankemässiga utveckling grundar sig i den kognitiva psykologin. Här undersöker man människans tankar, och vad som händer när ett stimulus når våra sinnen. Det vill säga, att någonting händer i vår omvärld, som sedan tas upp av våra sinnen. Det man fokuserar mycket på inom den kognitiva psykologin är vad som händer i hjärnan från det att stimulit ankommer, till dess att vi skickar ut en slags respons på det vi just har tagit in, Detta kan bland annat undersökas genom mallar. Inom den kognitiva psykologin anser man att vi människor har något som liknar sorteringslådor i våra huvuden. Här försöker vi då lägga ett mönster på allt vi upplever. Vidare används bland annat scheman för att också försöka förstå vad som händer i vår hjärna. Vi skapar dessa scheman utifrån våra egna erfarenheter. Man kan säga att det är våra scheman som omedvetet påverkar våra känslor och handlingar.
Experimentet kommer sedan att utgå från Jean Piagets teori kring barnens kognitiva, det vill säga tankemässiga utveckling. Han upptäckte att barnen går igenom fyra olika stadier. I det första sensomotoriska stadiet (0-2 år) använder barnet sin kropp för att utforska sin omgivning. I början är mycket reflexmässigt då det lilla barnet exempelvis suger på allt som går att hitta. Men efter ett tag kan barnet ha mer kontroll över sina rörelser och börjar istället använda munnen som en medvetet verktyg. När barnet sedan är lite äldre börjar det förstå att även ben och armar kan användas för att lösa problem och greppa tag i saker. I det här stadiet uppstår även objektpermanens. Detta innebär att barnet utvecklar möjligheten att förstå att något kan existera även om det inte syns. Objektpermanensen uppstår alltså efter några månader in i livet, vid 8 månaders ålder. Men vid 18 månaders ålder har de full förståelse för objektpermanens. Under de första månaderna kan barnet då inte förstå att objektet fortfarande kan existera när det inte syns.
Vidare anser Piaget också att en individ strävar efter anpassning, så kallad adaption. Den här strävan bygger på de kognitiva scheman som individen utvecklar. Våra scheman byggs sedan upp genom något som kallas för assimilation och ackomodation. Genom assimilation kan exempelvis ett barn använda sina nuvarande scheman för att förstå en situation. Barnet anpassar alltså det som det upplever, till det som de redan vet. Detta kan då kopplas ihop med den första fasen i barnets utveckling. Innan barnet har utvecklar objektpermanens, assimilerar det. Eftersom de är väldigt egocentriska i den åldern, anser barnen att om ett föremål inte syns för dem, så finns det självklart inte och ingen annan kan heller se föremålet. Här assimilerar barnet då till ett nuvarande schema där det sägs att ett föremål inte finns om det inte syns. Men när barnet sedan har utvecklat objektpermanens, har de också ..... Köp tillgång för att läsa mer

Objektpermanens | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.