Optimera lärandet | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Ledarskap och organisation
  • A
  • 14
  • 4130
  • PDF

Optimera lärandet | Rapport

En rapport med frågeställningen:
”Anpassar läraren olika pedagogiska metoder beroende på klass, om så är fallet, på vilket sätt gör läraren det för att skilja dessa åt?”

Innehåll

Observationsrapport
Bakgrund och syfte
Syfte
Forskningsfråga
Teoretiska perspektiv
Centrala begrepp
Metod
Urval och genomförande
Materialbearbetning
Etiska frågor
Resultat
Beskrivning av observation
Analys av observationen
Diskussion av analysen
Reflektion över forskningsprocessen
Nya frågor/vidare forskning
Litteraturförteckning

Utdrag

Bakgrund och syfte
Bakgrunden till denna rapport är att studera frågor kring de svårigheter och hinder som lärare kan möta beroende på klass. Detta är extra intressant med tanke på de nya ämnesplanerna som infördes av skolverket år 2011, där man gällande undervisning kräver att lärarna inte längre måste anpassa sig för bara elevernas förkunskaper men även vilket program man läser (Skolverket, 2011). Observationen dokumenterades under två olika lektioner och under tiden uppmanades jag att tänka i olika, men även fler mönster, då den studerade situationen var intressant.

Syfte
Syftet med denna observationsrapport är att analysera huruvida lärare gör ändringar på sin undervisningsteknik. Skulle det va så, på vilket sätt skulle då undervisningen ändras och vad anledningen till den ändringen kan bero på. Observationsrapporten är även ämnad att ge läsaren nya idéer och tankar. Maltén (2000) beskriver hur viktigt det är att man som ledare kan planera och organisera sin undervisning för att hjälpa och vägleda eleven i sitt tänkande.
Forskningsfråga
Frågeställningen som skall besvaras är ”Anpassar läraren olika pedagogiska metoder beroende på klass, om så är fallet, på vilket sätt gör läraren det för att skilja dessa åt?”
Teoretiska perspektiv
Vygotskij
I Illeris beskrivs Vygotskij som en anhängare till det sociokulturella perspektivet. Med det menas att omgivning har en central del i individens utveckling och att lärande, bland annat, är något som utvecklas i den kulturella, men även sociala omgivningen. Personlig utveckling och tankeförmåga är två aspekter av den utveckling som nämns. Man menar på att socialisationen av tänkandet är den mest betydelsefulla processen inom individens utveckling. Följaktligen utvecklas tanken av språket, såväl det skriftliga som det verbala. I samma veva betonas sociala och språkliga aktiviteter (2010) (2006).

Skinner
En stor mängd av de teorierna som Skinner förespråkade utgick från behaviorismen. Det teoretiska perspektivet behaviorismen betonar att det som är i centrum är det mätbara eller observerbara. Vilken output som kommer att ges för en särskild input och om man skulle kunna förändra detta. Skinner förklarar att utvecklingen skulle kunna förbättras radikalt, men mer specifikt menar han att man genom särskild belöning kan förstärka en viss kunskap. Detta i sin tur betyder att man teoretiskt sätt skulle kunna träna upp en individs önskade beteende eller kunskap. Han nämnde även i sina texter att samma metoder användes för att träna upp målinriktningen, kreativiteten och självständigheten. Viktigt att framhäva gällande Skinner och behaviorismen är att man fann det som hände i den kognitiva aspekten ointressant, då det inte var möjlig att observera (2010).

Piaget
Illeris framtonar Piaget som en viktig representant för konstruktivismen (2010). Kärnpunkterna i konstruktivismen framhävs i form av att kunskapen konstrueras av den... Köp tillgång för att läsa mer

Optimera lärandet | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-08-18
    Ganska enkelt skriven, men bra uppsats angående perspektiven kring synen på lärandet.