Partier i Sverige | Flyktingskrisen | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Partier i Sverige | Flyktingskrisen | Rapport

Rapport i Svenska som andraspråk 3 som beskriver hur partier i Sverige behandlar flyktingkrisen och vilka åtgärder varje parti taar mot flyktingar.

Syfte
Mitt syfte med den här rapporten är att besvara frågan om hur de största partiernas block ser på flyktingfrågan. Den är en viktig del av varje partis struktur och därför är det viktigt att ta reda på deras attityder till flyktingar.

Frågeställning

Hur ser de politiska blocken i Sverige på flyktingfrågor idag?

Innehåll

1.1 Syfte 4
1.2 Frågeställning 4
2. Metod 4
3.Resultat 5
3.1 Sverigedemokraterna SD 5
3.2 Alliansen 5
3.3 Rödgröna (vänsterblocket) 6
4. Resultatdesskussion 8
5. Slutsats 9
Källförteckning

Utdrag

1.Inledning
Enligt UNCHR(i.d.) är flykting en person som har lämnat sitt land på grund av motiverad fruktan för förföljelse på grund av religion, politisk uppfattning, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller ras vilket hinder dem återvända till sitt hemland. Den mest omtalade form av flykting idag är krigsflykting vilket gäller människor som behöver hjälp och bistånd eftersom de är oskyldiga offer för händelser och rådande omständigheter som de inte kan råda över.

Flyktingfrågor upptar ett stort och viktigt tillstånd bland de mest diskuterande frågor i världen särskild på senare år beroende på den ökande flyktingstorlek som sprids i olika såväl kontinenter som länder i världen . Många anledningar står bakom flykting bland annat inbördeskrig, interna konflikter, brist på säkerhet och politiskt stabilitet i vissa länder samt kräkningar av de mänskliga rättigheterna i många lände i världen oavsett om de är riktade mot ras, etnisk, religiös eller politisk vilket tvingar många att fly till andra länder för att söka skydd eller förebyggande av förföljelse eller missbruk.

Den europiska flyktingpolitiken under 2015 skilde sig markant från tidigare år där ses grundläggande och drastiska förändringar vilket banar vägen för omedgörlig politik i hela Europa. Flyktingfrågan har alltid varit en känslig fråga på en global nivå och har märklig inflytande på politik i alla världens länder. I och med Sverige är del av såväl Europa som världen har flykting sin betydliga inverkan på Sverige. Regeringen samt folk i Sverige har visat soliderat ansvar över flyktingfrågan men efter sommaren 2015 har antalet flyktingar oerhört ökat och till följd har det ansträngt kommuner och myndigheter i Sverige. I takt med detta har regeringen föreslagit en rad åtgärder för att skapa en betänketid för att kunna sköta ... Köp tillgång för att läsa mer

Partier i Sverige | Flyktingskrisen | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.