Pedagogik | Pedagogikforskning | Förhållande mellan teori och praktik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Högskola och Universitet Termin 1
  • Annat
  • VG
  • 5
  • 1849
  • PDF

Fördjupningsarbete: Pedagogik | Pedagogikforskning | Förhållande mellan teori och praktik

En uppsats i pedagogik, där eleven undersöker pedagogikens framväxt efter andra världskriget, efterkrigstidens pedagogikforskning samt det dilemma pedagogikforskare står inför vad gäller förhållandet mellan teori och praktik.

Notera att referenslista saknas.

Lärarens kommentar

Mycket bra svar där du lyfter fram forskningsinriktningar och problemområden inom pedagogikämnet utifrån ett historiskt och ett samtida perspektiv. Du visar god kännedom om kurslitteraturen som du tydligt införlivat genom referenser i texten. Du har ett bra språk där texten har en röd tråd

Innehåll

1. Pedagogikens framväxt
2. Pedagogikforskning
3. Dilemma inom pedagogikforskning: Förhållandet mellan teori och praktik

Utdrag

"1. Pedagogikens framväxt:
Pedagogikforskningen efter andra världskriget var starkt knuten till främst psykologi (först på 50-talet blev psykologi ett eget ämne inom forskningsvetenskapen) med inslag av sociologi. Inför statens genomförande av en ny grundskolereform bedrevs forskningen främst genom kvantitativa forskningsmetoder som bestod av intervjuer, tester, statistik i form av frågeformulär och så vidare. Resultaten skulle sedan ligga till grund för hur specialister, samhällsvetare och politiker ansåg att undervisningen skulle bedrivas. (Englund, 2004). Andra forskningsområden rörde läraregenskaper och om olika undervisningssätt och inlärningsprocesser. Det var också intressant att studera hur sociala förhållanden påverkade förmågan att ta till sig kunskap (Jämtsved Lundmark, 2005). Behaviorismen influerade forskningen under denna tid. Denna strömning inom psykologin utgår från principen att vi endast kan skapa förståelse för det vi direkt kan observera."... Köp tillgång för att läsa mer

Pedagogik | Pedagogikforskning | Förhållande mellan teori och praktik

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Pedagogik | Pedagogikforskning | Förhållande mellan teori och praktik.