Potatis i lösning | Växtcellen och transportmekanismer | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux Komvux
 • Biologi 2
 • A
 • 5
 • 2089
 • PDF

Potatis i lösning | Växtcellen och transportmekanismer | Labbrapport

En labbrapport som undersöker potatisstavars egenskaper i vattenbaserade lösningar med olika koncentrationer koksalt. Vidare så studerar eleven även den osmotiska processen kliniskt.

Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:
- Har koncentrationen NaCl i lösningen inverkan på potatisstavens storlek?
- Har koncentrationen NaCl i lösningen inverkan på potatisstavens konsistens och flexibilitet?
- Blir resultatet av den osmotiska processen olika beroende på koncentrationen NaCl i lösningen?

Lärarens kommentar

Mycket väl skriven uppsats/laborationsrapport med fin vetenskaplig metodik, nyanserad beskrivning av begrepp och ett vetenskapligt språk.

Innehåll

- Inledning
- Frågeställningar
- Material
- Teoretisk utgångspunkt
-- Transportmekanismer: Diffusion och Osmos
-- Växtcellen
-- Molekyler vitala för experimentet: Natriumklorid och vatten
- Hypotes
- Genomförande
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Material:
Till denna laboration har följande material använts:
• En potatis (King Edward)
• Koksalt (NaCl, 99 %)
• Kranvatten (H2O)
• Tre stycken transparenta glas (volym, 3,5 dl)
• En linjal, graderad 0-30 cm (0-300 mm).

Givetvis har även kompletterande material så som kniv, skärbräda, sked m.m. använts. Huvudsakligt mätinstrument har varit linjal, samt observationer via sinnesorgan så som, syn, lukt och känsel.

Genomförande:
Först och främst förbereddes experimentet av författaren så att samtliga materiel fanns på plats innan försöket påbörjades. Tre stycken transparenta glas á 3,5 dl styck märktes upp som glas 1, glas2 och glas 3. Sedan mättes 2 dl kranvatten upp och hälldes i respektive glas. Efter detta preparerades varje glas enligt skriftlig instruktion erhållen från kursansvarig lärare. Se nedan:
Glas 1: 2dl H2O + 1 tsk NaCl.
Glas 2: 2dl H2O + 4 tsk NaCl.
Glas 3: 2dl H2O.

Efter detta tillreddes 3 stycken potatisstavar med måtten:
- Höjd: 4,5cm (45mm)
- Djup: 0,3cm (3mm)
- Bredd: 1.1cm (11mm)

Alla potatisstavar var utskurna ur samma sorts potatis (King Edward) och från potatisens centrala del. Vikten låg på att få till måtten så lika som möjligt för att därmed få ett så korrekt resultat som möjligt. Samtliga potatisstavar uppmättes i de ovan givna måtten. Författaren testade även konsistens samt flexibilitet på potatisstavarna innan de planterades i lösningen.

Potatisstavarna lades i vattnet efter att NaCl löst upp sig i vattnet. De lades i samtidigt klockan 09:24 den 2012-09-07. Varje timme skedde en observation av vad som hänt med potatisstavarna och aktuell information antecknades för senare granskning. Klockan 13:24 samma dag togs alla tre potatisstavarna upp. Det hade då gått exakt 4 timmar sedan de planterades i glasen. Potatisstavarna mättes genast med avseende på de mätningar som gjorts innan de lades i glasen. Således mättes Höjd, djup, bredd samt konsistens och flexibilitet. Författaren observerade även eventuella visuella skillnader i färg, storlek och konsistens.

Resultaten antecknades och sammanställdes sedan i detta dokument... Köp tillgång för att läsa mer

Potatis i lösning | Växtcellen och transportmekanismer | Labbrapport

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  I love it, den är ju bara för perfekt. Så otroligt bra!
 • 2015-10-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra skriven, precis vad jag behövde
 • 2017-03-16
  Mycket bra och utförlig rapport
 • 2016-06-14
  jätte fint, hjälpte mig verkligen!