Facebook och Säkerhet | Integritet och Privatliv på Sociala Medier

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Samhällskunskap B
  • VG
  • 22
  • 5557
  • PDF

Facebook och Säkerhet | Integritet och Privatliv på Sociala Medier

Ett längre projektarbete som undersöker vilka nackdelar det finns med Facebook i fråga om säkerhet och privatliv, samt hur individer kan undvika att utsättas för en säkerhetsrisk eller kränkning av privatlivet på Facebook. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vilka samhällsgrupper använder Facebook och på vilket sätt?
- Vilka säkerhetsrisker finns det för den privata användaren på Facebook i fråga om hur kan man skydda den personliga säkerheten och privatlivet?
- Vilka åtgärder kan man ta till för att skydda den personliga säkerheten och privatlivet på Facebook?

Innehåll

- Sammanfattning 2
- Inledning 4
- Syfte och frågeställningar 4
- Metod och material 5
- Avgränsning 5
- Definitioner 5
- Bakgrund: Utveckling och beskrivning av Facebook 7
- Facebookanvändare och dess användningsmönster 9
- Säkerhetsrisker 11
- Åtgärder för att undvika säkerhetsrisken 14
- Diskussion 16
- Avslutning 19
- Källförteckning 20

Utdrag

Sammanfattning
Sociala nätverk och Facebook i synnerhet är ett nytt fenomen i det moderna samhället som har fått större betydelse idag och snabbt spridit sig runt om i världen. Facebook har blivit en populär kommunikationsplats som lockar till sig många användare även i Sverige. Facebook har en bra målgruppskännedom vilket gör den till en attraktiv marknadsföringsplats som har uppmärksammats av en rad olika företag och organisationer.

Projektarbetet är en litteraturstudie där statens och samhällets syn på nackdelar med Facebook studeras ur perspektivet människors säkerhet och privatliv. Samtidigt presenteras på vilka sätt man kan undvika att utsättas för en säkerhetsrisk eller kränkning av privatlivet. Materialet består av aktuell forskning i ämnet, artiklar i dagspressen såväl som statistiska uppgifter.

I denna litteraturstudie presenteras vilka risker som uppstår med Facebook för dess användare i fråga om säkerhet och privatliv. Dessutom uppvisas vilka grupper i det svenska samhället som använder Facebook och på vilket sätt de utnyttjar denna tjänst. Utöver detta analyseras vilka åtgärder som är nödvändiga för att skydda den personliga säkerheten och integriteten på det sociala nätverket.

Resultatet av studien visar att trots att Facebook har många positiva funktioner som underlättar vårt sociala liv utsätts dess användare för vissa säkerhetsrisker. Ju mer utvecklat informationssamhället är och ju fler människor som registrerar sig på Facebook desto större blir riskerna. Samtidigt framhävs i studien att kvinnor tillbringar mer tid på Facebook än män gör samt att låginkomsttagare och lågutbildade är mest aktiva på det sociala nätverket. Eftersom de flesta svenskar använder Facebook dagligen kan detta medföra negativa konsekvenser. Från analysen framgår att ansvaret för människors säkerhet visserligen ligger hos staten och nätverket men i första hand måste vi själva vara medvetna och ansvariga för vår personliga säkerhet och privatliv på nätet... Köp tillgång för att läsa mer

Facebook och Säkerhet | Integritet och Privatliv på Sociala Medier

[0]
Inga användarrecensioner än.