Projektarbete: Jämförelse av PT-analys och performansanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Högskola och Universitet Termin 6
  • Svenska som andraspråk
  • B
  • 12
  • 4630
  • PDF

Projektarbete: Jämförelse av PT-analys och performansanalys

Projektarbete: Svenska som andraspråk med didaktik Institutionen för språkdidaktik, Stockholms Universitet
Ht 2011

Ett projektarbete på universitetsnivå vars syfte är att att hitta en metod som med hög validitet och reliabilitet kan användas för att avgöra när en SFI-elev är redo att göra den skriftliga delen av ett nationellt prov. Metoderna som undersöks och jämförs är prosessbarhetsteorin (PT-analysen) och performansanalysen.

Lärarens kommentar

Att den var intressant och formellt korrekt.

Innehåll

Inledning 1
Syfte och frågeställning 1
Metod 2
Teorier 2
- Processbarhetsteorin 3
- Performansanalysen 4
- Bedömningen 5
Resultat 5
- Resultat av performansanalysen, Till restaurang Maxim 5
- Resultat av processbarhetsteorin, Till restaurang Maxim 6
- Resultat av performansanalysen, Dåtid 6
- Resultat av processbarhetsteorin, Dåtid 7
Analys 7
- Till restaurang Maxim 7
- Dåtid 8
Diskussion 8
Källförteckning 10

Utdrag

Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att hitta en metod som med hög validitet och reliabilitet som hjälper mig att avgöra när en sfi-elev är redo att göra den skriftliga delen av NP. Det jag vill ta reda på är vilken av metoderna, prosessbarhetsteorin eller performansanalysen som är den mest adekvata metoden att använda för att få svar på om en text uppfyller de mål som presenteras i kursplanen för sfi och om den matchar de bedömningskriterier som finns i lärarhandledningen för respektive nivå, vilka eleven bör ha uppnått för att vara mogen att skriva NP. Studien syftar till att mäta om eleven är redo att skriva NP och vilka belägg som går att hitta i elevtexten genom att undersöka den både med PT-analysen och process¬barhetsteorin, för att se vilken metod som ger bäst belägg. Och med tanke på att målen för C-nivån, enligt kursplanen för sfi, är inställda på ett betydligt mer omfattande och avancerat skriftspråk, krävs också en mer omfattande och mer djuplodande analys, för att utröna om texterna uppfyller samtliga mål. En hypotes jag vill pröva är därför att processbarhetsteorin eller PT-analysen som den kallas, lämpar sig bäst för att bedöma om en elev är redo att skriva på B-nivå, medan performansanalysen bäst mäter om en elev är redo att skriva på C-nivå.

Metod
Metoden för denna studie har varit en kvalitativ komparation mellan de två textanalys-modellerna, performansanalysen och processbarhetsteorin, för att undersöka vilken av metoderna, som kommer närmast svaret på frågan om en elev är mogen att skriva NP, det vill säga, i vilken utsträckning texten matchar Skolverkets målbeskrivning och lärar¬hand-ledningens bedömningskriterier. Jag använder bedömningskriterierna eftersom de ger en mer detaljerad beskrivning av vilka färdigheter som efterfrågas och det är efter dem som eleverna bedöms efter när de skrivit provet. Analysen är särskilt intressant eftersom: ”/.../ ett av syftena med NP är att konkretisera läroplanens kunskapssyn och kursplanernas ämnessyn. "Konstruktionen och utvecklandet av de nationella proven utgår framför allt från en 'portalparagraf': Att göra det viktigaste bedömbart och inte det enkelt mätbara till det viktigaste”. Detta gör det också möjligt för lärarna att bli medveten om hur bra deras pedagogik har fungerat.

Enligt Genesee & Upshur är det viktigt att ha ett så adekvat material som möjligt för att säkra reliabiliteten. Det är också viktigt att flera oberoende personer är inblandade i bedömningen. Därför har jag slumpvis valt ut två texter, en på B-nivå och en på C-nivå skrivna av elever som jag bedömt är redo för att skriva NP. Därefter har jag visat texterna för två kollegor, vilka också bedömt att eleverna är mogna att skriva provet.

Analysmetoderna är valda utifrån kriteriet att de båda undersöker texter i syfte att komma åt språkliga strukturer och tendenser, och det är just det jag vill ta reda på i syfte att jämföra dessa strukturer och tendenser mot målen i kursplanerna för sfi och bedömnings¬kriterierna för respektive nivå (se bilaga 2). Den modell som bäst matchar målen och bedöm¬ningskriterierna är då att föredra när man ska avgöra om en elev är redo att skriva NP. På detta sätt hoppas jag att få fram vilken av modellerna som har den högsta validiteten för mitt syfte, vilket också är det övergripande syftet med denna studie. Den text som är skriven inför B-nivån har jag analyserat i sin helhet, medan texten som är skriven inför C- nivå är analyserad utifrån ett representativ urval, gjort av mig, där jag valt ett stycke löpande text och bortsett från den inledande presenta¬tionen, i syfte att textmängden skulle vara ungefär densamma för de båda analyserna... Köp tillgång för att läsa mer

Projektarbete: Jämförelse av PT-analys och performansanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.