Rapport i klinisk psykologi: ADHD

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Psykologi 2a
  • B
  • 6
  • 2651
  • PDF

Rapport i klinisk psykologi: ADHD

En rapport inom klinisk psykologi som handlar om den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen ADHD. Utifrån en intervju med en person med ADHD samt flera andra källor beskriver eleven bakomliggande orsaker till ADHD, hur ADHD upplevs av personer med diagnosen samt samhällets syn på ADHD. Ett gott exempel på en psykologisk kvalitativ undersökning och rapport.

Rapporten utgår från följande frågeställningar:

- Orsaken till att en individ utvecklar ADHD
- Behandling av diagnosen ADHD
- Sjudomens förändring i relation till samhällets förändring

Innehåll

1. Inledning
1.2 Bakgrund
1.3 Problemformulering och frågeställning
1.4 Centrala begrepp och teorier
2. Metod
3. Resultat
3.2 Orsaken till att en individ utvecklar ADHD
3.3 Behandling av diagnosen ADHD
3.4 Sjukdomens förändring i relation till samhällets förändring
4. Diskussion
4.2 Alternativ orsak bakom ADHD – Stress-sårbarhetsmodellen
4.3 Validitet och Reliabilitet
5. Käll- och litteraturförteckning

Utdrag

1.2 Bakgrund
ADHD står för den engelska beteckningen attention deficit hyperactivity disorder och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. För en individ med denna diagnos tyder detta på uppmärksamhetsproblem och/eller svårigheter med hyperaktivitet, rastlöshet och impulsivitet. Problem med uppmärksamhet innebär att individen har svårt att fokusera då det blir lätt distraherad av det som händer runt omkring. Symptomen visar sig vara olika för alla. Vissa upplever att de inte kan avklara en uppgift medan andra tycks dagdrömma. Rastlöshet tyder på en viss otålighet på en överdriven nivå där den drabbade har svårt att sitta still och vara tyst, men beteendet varierar dock beroende på situationen. Det tredje symptomet innebär en svårighet att kunna hindra sina reaktioner vilket oftast besvaras med negativa responser, något som inte är lätt uppfattat för individen med ADHD...

3.2 Orsaken till att en individ utvecklar ADHD
De exakta orsakerna bakom de flesta psykiska störningar förblir okänt och ADHD är inget undantag, men vetenskapliga tvillingstudier visar att ärftlighet för diagnosen är hög. Dessa studier visar att utomstående faktorer som exempelvis uppväxt är lika för båda tvillingar, och därav kommer insikten om att det är en mindre betydelsefull faktor. De faktorer inom miljön som enbart påverkar en tvilling har större betydelse då det gäller ärftlighet. Forskare har kommit fram till att ADHD har en uttalad ärftlighet varav 80% av de drabbade barnen har släktingar med samma eller likartade problem och att 25-30% kommer ifrån faderns sida medan 15-20% är från moderns sida. Respondenten visar tydligt bevis på att detta stämmer i och med att både hennes far och bror lider av aspergers... Köp tillgång för att läsa mer

Rapport i klinisk psykologi: ADHD

[0]
Inga användarrecensioner än.