Rasismens utveckling i samhället | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • C
  • 16
  • 4342
  • PDF

Rasismens utveckling i samhället | Rapport

En rapport med syfte att med hjälp av en samhällsvetenskaplig och historisk analys, upplysa vad rasism är, analysera dess problematiska existens, och finna möjliga lösningar till det.

Eleven utgår från frågeställningen:
Hur kommer det sig att rasismen finns kvar i detta århundrade?

Innehåll

2. Inledning
2.1 Frågeställning
2.2 Syfte
2.3 Metod
2.4 Avgränsning
3. Olika begrepp kring rasism
3.1 Vad är rasism?
3.2 Rasismens bakgrund
3.3 Rasismen på arton- och nittonhundratalet
3.4 Rasismen i nutid
4. Hur skiljer sig rasismen i USA jämfört med Sverige?
4.1 Rasismen i Sverige
4.2 Rasismen i USA
5. Arbetet för att bekämpa rasismen
5.1 Grupptryck och medias påverkan
5.2 Internationellt
5.3 Nationellt
6. SlutsatsKällhänvisning

Utdrag

2.2 Syfte

Rasism är en alltjämt förekommande ideologi som sker i många delar i världen och leder till stora orättvisor och diskrimineringar för de utsatta individerna. För många är det en ständig kamp för rättvisa som pågår varje dag. Syftet med denna uppsats är att, med hjälp av en samhällsvetenskaplig och historisk analys, upplysa vad rasism är, analysera dess problematiska existens, och således finna möjliga lösningar till det. Anledningen till varför jag valde detta ämne är för att rasism, trots att vi lever på 2000 talet, fortfarande är en skrämmande verklighet för många människor.

Rasism är något som jag finner extremt hemskt, då jag brinner för allas lika värde och att veta att små barn växer upp i en värld full med hat gör mig upprörd då jag vet att det rör sig om rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Ämnet är väldigt aktuellt och det pratas mycket om det och trots kunskapen så finns rasismen kvar. I slutet av detta arbete förväntar jag mig inte bara att läsaren lärt sig något nytt, utan även att mina egna kunskaper fördjupats i detta ämne.

2.3 Metod

Under arbetets gång användes en kvantitativ arbetsmetod då jag använt mig av både litteraturstudier och webbsidor. Anledningen till att jag valde den arbetsmetoden är för att jag inriktar mig på den rasism som sker i allmänhet och framför allt USA. Huvudsakligen användes källor från internet, en del från engelska hemsidor. Som tillägg kan nämnas att i försök att förbereda mig mentalt inför detta arbete, såg jag på filmer om kampen mot rasism exempelvis Niceville, The Butler
​ och ​12 years a slave.


2.4 Avgränsning

En geografisk avgränsning kommer att göras till USA framförallt då detta land var som mest känd för sin slavhandel och rasism men huvudpunkten är främst rasism då det fortfarande förekommer genom rasbiologi. Olika begrepp som främlingsfientlighet och nazism och några begrepp till kommer att förklaras för att läsaren ska få en djupare förståelse av vad rasism är och vad begreppen egentligen innebär. I syftet om att besvara frågeställningen kommer jag även dra generella slutsatser för att analysera möjligheten till att motverka rasismen i USA och i andra länder. För att historiskt kunna analysera den rasistiska uppkomsten kommer tidsbegränsningen vara närmare allmän, då det inte är klarlagt när/hur rasism uppkom. USAs samhällshistoria beskrivs kortfattat från 1800-talet till nutid för att inhämta eventuella svar till frågeställningen.

3. Olika begrepp kring rasism

Det finns många begrepp som man lätt kan blanda ihop med något annat och begrepp som tappat sin betydelse helt, för att lättare förstå sig på rasismen gäller det att ha full förståelse för begreppen som ofta används, nedan kommer det en lista med viktiga begrepp och vad dem betyder Främlingsfientlighet Är när man har olika känslor som ovilja, rädsla gentemot andra folkgrupper. Känslor som baserar sig på förutfattade meningar och fördomar.
Rasism När man har idéer om att en viss rasgrupp av människor är överlägsen en annan. Man kan då komma och tycka att man har rätten att förtrycka den rasgruppen.
Nazism/Nationalsocialism Bygger på en ideologi som... Köp tillgång för att läsa mer

Rasismens utveckling i samhället | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.