Reaktionshastighet | Sönderdelning av väteperoxid | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Kemi 2
 • A
 • 10
 • 1944
 • PDF

Reaktionshastighet | Sönderdelning av väteperoxid | Labbrapport

En labbrapport som avser att undersöka sönderdelningen av väteperoxid till syrgas och vatten, med hjälp av en katalysator. Syftet med laborationen är att utreda hur olika faktorer påverkar reaktionshastigheten.

Innehåll

Labbrapport

- Inledning
- Hypotes
- Materiel
- Metod
- Utförande
- Resultat
- Diskussion/slutsats
-Felkällor

Utdrag

Material:

- Byrett, 50 cm3
- Stativ
- Klämma
- Provrör med utloppsrör
- Plastslang
- Gummikork
- Bägare, 1000 cm3
- Bägare, 500 cm3
- Värmeplatta
- Pipett
- Stoppur

Kemikalier

H2O2, 1M - spädes till önskad koncentration
Katalas från kycklinglever - väg rätt mängd


Metod:

Innan varje experiment fylldes först den stora bägaren med 500 cm3 vatten och ställdes under ett av stativen. Byretten fylldes helt med vatten och fästes därefter i stativet upp och nedvänd med öppningen i bägaren med vatten, varefter volymen noterades. Vattenvolymen varierade mellan experimenten och därför var det nödvändigt att notera de olika volymerna för att kunna mäta den exakta volymen syrgas som hade bildats. I det andra stativet sattes provröret fast i en klämma och en plastslang fästes i utloppsröret för provröret och den andra änden av slangen fördes in i öppningen på byretten.
I de olika experimenten placerades en varierande mängd lever i provröret och därefter tillsattes 15 cm3 väteperoxid av olika koncentrationer och provrörets öppning förseglades med en gummikork. När sönderdelningen av väteperoxiden startade fördes syrgasen genom slangen in i den vattenfyllda byretten och mätningar av hur mycket gas som bildades kunde då genomföras. Mätningarna utfördes var tionde sekund under totalt 60 sekunder... Köp tillgång för att läsa mer

Reaktionshastighet | Sönderdelning av väteperoxid | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra med ok struktur

Material relaterade till Reaktionshastighet | Sönderdelning av väteperoxid | Labbrapport.