Religiös extremism: Islam | Textanalys | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Humanistiska programmet (HU) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • VG
  • 7
  • 2307
  • PDF

Religiös extremism: Islam | Textanalys | Undersökning

En undersökning som handlar om religiös extremism, med fokus på världsreligionen islam. Undersökningen är kvalitativ och här används textanalys av ett antal olika tidningsartiklar samt den oberoende källan islam.se för att utreda ämnet.

Undersökningen utgår från följande problemformulering:

Vad är religiös extremism, hur skildras begreppet i media och vilka är skillnaderna mellan religiös extremism och ”normal” moderat islam?

Lärarens kommentar

Klart och tydligt beskrivning och bra textanalys.

Elevens kommentar

Förbättra kanske frågeställning.

Innehåll

Kvalitativ metod – textanalys

- Forskningsproblem
- Forskningsfråga
- Val av material och motiv
- Materialbeskrivning
- Nyckelord
- Metod för textanalys
- Materialsökningen och kodnings tillvägagångssätt
- Analys av resultat
- Resultat och slutsatser
- Reflektion metod och material
- Tryckta källor
- Internetkällor

Utdrag

Religiös extremism och framväxten av politisk islam. Det är ett ämne som är ständigt aktu-ellt d.v.s. religiös fundamentalism, extremism, radikalism och senare framväxten av politisk islam. Attentaten i New York och Washington 11/9 2001 och ”kriget mot terrorismen” med bl.a. invasionen i Irak 2003 har påverkat många människors tyckanden och tänkanden. Bilden av islam i ett svenskt samhällsliv och därmed bland den majoritet av kristna som inte känner några muslimer präglas mycket mera av terrorismperspektivet än av hur muslimer i Sverige tolkar sin tro. Svenska muslimer tvingas därför hela tiden försvara och...

Jag har valt att undersöka tre olika debattartiklar som publicerades i tre olika dags- och peri-ods tidningar Svenska dagbladet, Aftonbladet och Dagen. Dessutom har jag valt en fjärde text som inte utgör tidningsgrund. Dessa texter inklusive det fjärde textvalet publicerades även på internet. För att komma fram till utvalda texter har jag använt mig av följande sökord på in-ternet: religiös extremism, radikalism, politisk islam, islamism. Internet kunde erbjuda en mängd olika artiklar som intensivt diskuteras och...

Texturval som utgör grund för min textanalys är tre olika debattartiklar som publicerades i tre olika dags- och periods tidningar: Svenska dagbladet, Aftonbladet och Dagen: Dessa artiklar som baseras på respektive tidnings hemsidor, publicerades vid olika tidpunkter, dock publice-rades en text på en hemsida som ägs av en privat person. De första tre texterna är debattartik-lar som är både politiskt laddade och... Köp tillgång för att läsa mer

Religiös extremism: Islam | Textanalys | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.