Rörelsemängd och impuls - tennisboll | Labbrapport | Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Fysik 1a
  • B
  • 7
  • 1132
  • PDF

Rörelsemängd och impuls - tennisboll | Labbrapport | Fysik

Syftet med labbrapporten var att bestämma impulsen mot golvet när en fritt fallande tennisboll studsade. Det skulle också bestämmas ett samband mellan fallhöjden och impulsen.

Innehåll

Syfte
Hypotes
Metod
Teori
Resultat
Slutsats
Diskussion

Utdrag

MATERIAL
- En tennisboll
- En våg
- En meterstav (eller måttband)

TEORI
Rörelsemängd och impuls är stora delar av det vardagliga livet. Alla ting i rörelse har rörelsemängd. Rörelsemängd orsakar också stötar och den skillnad i rörelsemängd som uppkommer är vad man kallar impuls. Stötarna som sker i vardagen är oelastiska, dvs. rörelseenergin försvinner ur systemet i form av t.ex. termisk energi.
Fallhöjderna och höjderna efter studsarna används för att räkna ut start- och sluthastigheten för de olika försöken. Formeln som används är:
v_0=-√(2gh_0 ) och v=√2gh
–v0 och v är hastigheterna före och efter. g är gravitationen (9,82 m/s2), h0 är fallhöjden och h är höjden efter studs. Minustecknet i v0 visar att den är en motsatt hastighet till v.
Som det tidigare nämnts är impulsen en förändring i rörelsemängd. Rörelsemängden är en produkt av massan och hastigheten av föremålet i fråga. När de olika hastigheterna fås räknar man ut impulsen med formeln... Köp tillgång för att läsa mer

Rörelsemängd och impuls - tennisboll | Labbrapport | Fysik

[0]
Inga användarrecensioner än.