Romernas situation i Sverige | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • Inget betyg givet
 • 12
 • 3752
 • PDF

Romernas situation i Sverige | Rapport

En rapport som redogör för vad strukturell antiziganism (rasism och fördomar mot romer) innebär, och som diskuterar situationen för romer i Sverige från ett historiskt och nutidsperspektiv. Arbetet granskar statens åtgärder mot diskriminering av romer, och eleven delar med sig av egna förslag på hur man kan minska fördomarna i samhället. Rapporten har fokus på följande frågeställningar:

- Finns det ett strukturellt förakt mot romer i dagens samhälle?
- Hur behandlar myndigheter samt privatpersoner romer?
- Vad finns det för fördomar i dagens samhälle mot romer?

Lärarens kommentar

Välutvecklad och håller hög kvalitet.

Elevens kommentar

Hade kunnat utveckla faktadelen ännu mer och kolla mer ingående på romers situation i Sverige, samt kolla närmare på vissa fall där romer har blivit dåligt behandlade och koppla det till min teori om strukturell antiziganism. Hade även kunnat intervjua en rom för att få med romernas perspektiv i rapporten.

Innehåll

“För att de var zigenare helt enkelt” -en undersökning i fördomar och strukturellt förtryck av romer i Sverige

1. Introduktion
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte och frågeställningar
2. Metod
2.1 Undersökningsmetod
3. Avhandling
3.1 Romer
3.2 Förtryck av romerna i historien
3.3 Förföljelse och förtryck
3.4 I dagens Sverige
3.5 Undersökning
4. Analys och diskussion
4.1 Analys av undersökningen
5. Källförteckning och källkritik

Utdrag

I den här rapporten behandlar jag samhällets syn på romer ur ett nutidsperspektiv. Jag har utgått från mina tre frågeställningar; “Finns det ett strukturellt förakt mot romer i dagens samhälle?” “Hur behandlar myndigheter samt privatpersoner romer?” samt “Vad finns det för fördomar i dagens samhälle mot romer?” För att ta reda på detta har jag valt att granska information från Regeringen och Kulturdepartementet, men även artiklar och andra undersökningar. För att ta reda på indiveernas syn på romer så gjorde jag en internetbaserad enkät där jag fick kunde se en markant skillnad gällande indiernas syn på romer ur ett genus och åldersperspektiv. I min analys av undersökningsresultatet så såg jag en sammanhängande faktor mellan ålder och antiziganism, där den strukturella antiziganismen blir mindre och mindre för varje generation. Jag ansåg att detta berodde på de flertal åtgärder som gjorts för romers praktiska rättigheter i samhället såsom Regeringens införande av en kommission för antiziganism, samt bevarandet av romani chib och en rad andra organisationer som jobbar för att främja kunskapen om romer i samhället. I andra undersökningar som jag studerat har jag kunnat dra slutsatsen att kunskapsnivån är avgörande för hur mycket tolerans individerna innehar. Dessa åtgärder anser jag som riktigt bra, men menar att man måste fortsätta arbetet för denna nationella minoritet i samhället. För att minska denna etiska segregation i samhället anser jag att man måste motverka genom att blanda olika minoritets och religionsgrupper i samhället för att integrera dessa människor i samhället. Jag ser även skolan som en viktig väg för att minska barn och ungdomars förakt mot dessa människor genom att belysa romers situation oftare, och ett konkret exempel är att införa kursplaner i bla. samhällskunskap som stödjer detta. I rapporten har jag använt källor som Arbetsmarknadsdepartementets Vitbok (2014) då jag ser detta som en mycket trovärdig källa då den innefattar en rad olika studier och intervjuer med romer. Den är även väldigt relevant och nyskriven och skapar ett förtroende hos läsaren så det är Regeringen som utgivit den. Jag har även valt att använda mig av det Romska Ungdomsförbundets hemsida, myndigheten “Forum för levande historia” som ligger under Kulturdepartementet samt två en studie från Luleå Tekniska Universitet men även den oberoende liberala dagstidningen Dagens Nyheter... Köp tillgång för att läsa mer

Romernas situation i Sverige | Rapport

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra fakta och tydliga rubriker, vilket gör att vi lättare kan hänga med!
 • 2015-08-14
  Riktigt välgjort arbete. Bra och tydlig struktur.
 • 2016-09-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  .......................................
 • 2016-04-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa