Särartsfeminism och likhetsfeminism | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Filosofi 2
  • A
  • 1
  • 419
  • PDF

Särartsfeminism och likhetsfeminism | Frågor och svar

Korta frågor och svar om de två feministiska riktningarna särartsfeminism och likhetsfeminism. Eleven resonerar kring de båda riktningarnas skillnader och likheter samt vilken riktning eleven själv tycker är mest rimlig.

Observera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Du resonerar utförligt och nyanserat och med välgrundade och nyanserade argument. Relevanta exempel.

Innehåll

- Vad talar för särartsfeminism resp. likhetsfeminismen?
- Resonera även kring frågan huruvida dessa synsätt kan jämkas samman eller ej!
- Diskutera även frågan hur biologiskt kön förhåller sig till socialt kön? Vad är konstruerat och vad är av naturen givet om vi ser till vårt beteende och våra personligheter! Kom gärna med egna klargörande exempel!

Utdrag

Särartsfeministerna ser till våra biologiska skillnader som män och kvinnor, men anser att kvinnan nedvärderats just på grund av detta. De vill därför ha lika villkor för män och kvinnor. Likhetsfeministerna anser däremot att män och kvinnor är födda lika, men att de påverkas av vårt samhälle till att ses som olika. De vill ha lika villkor för män och kvinnor, och menar... Köp tillgång för att läsa mer

Särartsfeminism och likhetsfeminism | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2021-02-27
    Inget jag rekommenderar. Varken utvecklad eller genomtänkt.