SAS | Projektrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Företagsekonomi 1
  • A
  • 7
  • 2985
  • PDF

SAS | Projektrapport

En projektrapport i Företagsekonomi 1 med fokus på flygbolaget SAS; Scandinavian Airlines. Eleverna avser att utreda företagets roll i samhället och på marknaden, samt dess positiva och negativa påverkan på olika samhällsområden. Följande frågeställningar diskuteras i arbetet:

- Vad är det som utmärker SAS från andra företag som gör att folk vill resa med dem istället för andra bolag?
- Hur kan företaget utvecklas?
- Vad blev nyttoeffekterna efter att SAS blev Nordens största flygbolag?
- Hur påverkar SAS samhället?

Innehåll

Projektrapport SAS

- Bakgrund
- Syfte
- Frågeställning
- Metod
- Källkritik
- Resultat
-- Företagsstart och historia
-- Affärsidé och verksamhet
-- Intressenter och organisation
-- Företagsform och ägare
- Enkätundersökning
- Diskussion/slutsats/analys
- Källförteckning

Utdrag

1.1 SYFTE
Syftet med arbetet är att ta reda på hur stor betydelse det utvalda företaget har haft för samhällets utveckling och hur nyttoeffekterna ser ut.
Det finns olika sorters färdmedel och vi vill fördjupa oss på flygplan för att det är ett mer ovanligt sätt att färdas på till skillnad från de vardagliga färdmedlen, t.ex. buss och tåg.
Vi vill bland annat försöka visa vad företagets roll, krav och situation i samhället har för betydelse vad gäller fördel för samhället och samhällsansvar. Vi vill även hänvisa till företagets positiva och negativa påverkan på miljö och samhälle.

1.2 MÅL
Vi presterar efter att få ett så bra betyg som möjligt, genom att sträva efter att uppnå de kriterier som krävs för att få betyget A.

---

1.4 METOD
Vi kommer använda oss utav olika källor som vi hittar på internet. Vi kommer eventuellt att genomföra intervjuer och enkätundersökningar bland Karlskronas invånare för att ta reda på deras upplevelser med SAS... Köp tillgång för att läsa mer

SAS | Projektrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.