Separation av heterogen blandning | Sand och salt | Labbrapport | Kemi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Kemi 1
  • Inget betyg givet
  • 5
  • 980
  • PDF

Separation av heterogen blandning | Sand och salt | Labbrapport | Kemi 1

En labbrapport i Kemi 1, vars syfte är att ta reda på hur mycket sand (marmor) och salt (natriumklorid) det finns i en heterogen blandning av dessa två ämnen. Genom lämplig separationsmetod ska eleven få fram masshalten av de båda ämnena, samt undersöka om de separerade ämnena är rena eller förorenade av varandra.

Innehåll

- Syfte
- Teori
- Materiel
- Metod
- Slutsats
- Diskussion/Felkällor
- Källförteckning

Utdrag

Materiel:
Tratt, filter, bägare, e-kolv, våg, stativ och sked.
Marmor, natriumklorid NaCl, silvernitrat AgNO3 och vatten.

Metod:
Bägaren vägdes först. Sedan vägdes den hetrogena blandningen sand + salt som låg i bägaren. Bägarens vikt räknades bort och sandens + saltets massa vägde 5,96gram. Ljummet vatten tillsattes i bägaren och blandades om tills saltet löst sig. Blandningen filtrerades därefter med försöksuppsättningen som visas på bilden nedan.

(Illustration av försöksuppsättning.)

Filtrerpappret veks två gånger på mitten så att den fick samma form som tratten. Innan filtreringen vägdes även blött filter + tratt. Det blöta filtret + tratten vägde tillsammans 20,97gram. När all vätska runnit igenom filtret vägdes tratt + blött filter + fällningen av olösta ämnen, till en massa på 25,21gram. Skillnaden mellan vikten på tratt + filter + sand och vikten på tratt + filter räknades ut: 25,21 - 20,97 = 4,24gram.

Saltets vikt räknades därefter ut, sanden + saltet från början - sanden: 5,96 – 4,24 = 1,72gram.
Den kvantitativa undersökningen visade alltså att sandens massa var 4,24g och saltets massa var 1,72g.

Sedan utfördes den kvalitativa analysen för att undersöka om de separerade ämnena var rena eller förorenade av varandra. Sanden skrapades ut ur filtret och blandades sedan med vatten i en ny bägare. Källan menade att en fällning kommer att synas, om det fanns några kloridjoner, salt, kvar i sanden, när man droppar ner silverjoner i blandningen.

Tre droppar silvernitrat, AgNO3, droppades ned i blandning. Man kunde då se en mjölkliknande fällning i blandningen. Följande reaktion hade skett i saltlösningen:
Ag+(aq) + Cl-(aq) → AgCl(s) (utan åskådarjoner)

Saltets kloridjoner fanns alltså kvar i blandningen och den kvantitativa undersökningen måste göras igen för att få ett mer rättvist resultat. En ny filtreringen utfördes för att få bort all salt från sanden.

(Bilden visar en fällning av silverklorid AgCl (s))

Efter filtreringen torkades det blöta filtret med sanden med hjälp av att torra filter klämdes mot sanden. Den torra sanden skrapades därefter ned i en bägare, vars bägare hade en massa på 34,0gram. Bägaren med den torra sanden hade därefter en massa på 37,37gram.

Sandens massa räknades därefter ut genom skillnaden mellan bägare + sand och bara bägaren: 37,37 – 34,0 = 3,37gram.

Som betyder att saltets vikt blir: 5,96 – 3,37 = 2,59gram.
Den kvantitativa undersökningen visade alltså att sanden vägde 3,37g och saltet vägde 2,59g. Resultatet stämde överrens med vad den som hade tillverkat blandningen från första början berättade. Det gick alltså att filtrera för att separera dessa ämnen... Köp tillgång för att läsa mer

Separation av heterogen blandning | Sand och salt | Labbrapport | Kemi 1

[0]
Inga användarrecensioner än.