Sociala medier | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Psykologi 2a
  • A
  • 3
  • 1686
  • PDF

Sociala medier | Undersökning

En undersökning med frågeställningen:

"Påverkas vissa mer än andra av sociala medier? (Åldersgrupp, kön, mm.) Kan sociala medier ha en positiv samt negativ inverkan psykiskt? Hur kan ens självbild förändras utifrån sociala medier? Finns det något samband mellan stress, självbild och sociala medier?"

Eleverna har intervjuat fyra personer som har svarat på frågeställningarna.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Teorier
Inledning och faktabakgrund
Syfte och frågeställning
Metod och material
Material
Resultat

Utdrag

Inledning och faktabakgrund:
Sociala medier har genom tiderna haft stor inverkan på individer i samhället. Den tekniska utvecklingen har framställt ideal genom olika medier om hur människan ska se ut utseendemässigt och leva. Människors självbild grundas på olika antaganden i förhållande till hur vi uppfattas och bedöms av människor i vår omgivning, samt hur vi tror och anser att de personerna känner inför den bedömningen eller uppfattningen. Självbilden är alltså en sammanfattning av hur man ser på sig själv, den redogör för alla delar av ens personlighet och för hur ens sätt förhåller sig och hänger samman med omvärlden. I dagens samhälle har det blivit betydligt vanligare att vi baserat på ytlig solidaritet har byggt fram olika nätverk. Detta medför alltså att det finns väldigt liten anknytning mellan den som levererar signalen och det som avspeglas. Detta innebär att det är betydligt lättare att missförtså den signal som avspeglas. Vi kan möjligtvis få respons och olika synpunkter på sådant som inte alls borde uppmärksammas. Detta innebär att vår självbild med ganska stor trolighet blir förvrängd, särskilt om de skapade nätverk grundas på andra faktorer. Ideal och komplex skapas och växer genom sociala medier, där en jämförelse sker gentemot andra. Nätverkets utveckling och framväxt har orsakat att den yngre generationen i samhället har fått en uppväxt som inkluderar ipads, smartphones och datorer där dem fått tillgång till dessa medier.
Sedan vi människor blivit etablerade på jorden har vi kommunicerat på alla möjliga olika sätt med varandra, dels genom kroppsspråk, röksignaler, teckenspråk, signalspråk och även signaler med olika ljud. Under de senare decennierna har vi däremot uppfunnit ett nytt och innovativt sätt att kommunicera, det vill säga sociala medier och sociala nätverk. Media har i nuläget orsakat osäkerhet och komplex bland främst ungdomar. Tack vare media så kan man må dåligt över sitt yttre och sina levnadsvanor, då man inte uppfyller de krav och förväntningar som media redogör för. Man jämför som tidigare nämnt sig själv med andra på sociala nätverk, och i det flesta är dessa bilder som man jämförs sig med är falsk framställda då de oftast är retuscherade. Man anpassar alltså modeller efter mediers mallar utifrån ideal, men ändå så retuscherar man de allra smalaste modellerna till en overklig utsträckning... Köp tillgång för att läsa mer

Sociala medier | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.