Sociologi: Integrationsmodeller och Klassresor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Sociologi
  • B
  • 4
  • 1835
  • PDF

Frågor och svar: Sociologi: Integrationsmodeller och Klassresor

Det här är frågor och utförliga svar i Sociologi, som handlar om integrering i Sverige och olika integrationsmodeller samt om klassresor och vilka möjligheter som finns till detta. I svaren används relevant sociologisk teori, såsom Pierre Bourdieus kapitalbegrepp och de olika integrationsmodellerna kulturell pluralism, kulturell smältdegel och assimilering.

Lärarens kommentar

Kommentar till fråga 1:
Här beskriver du väldigt väl olika samhällsförhållanden och sociala strukturer såväl som att du pekar på olika villkor som strukturerna beträffande integrering. Du diskuterar och resonerar insiktsfullt och med självklarhet med en tung faktabas som du använder dig av träffsäkert.

Kommentar till fråga 2:
Även här beskriver du olika förhållanden och förutsättningar som strukturerna i samhället medför i människors liv beträffande klass och möjligheter/svårigheter rörande social mobilitet på ett teoretiskt säkert vis och du presenterar välgrundade resonemang. Bra.

Slutkommentar:
Här har vi jobbar med sociologiska begrepp och teorier som behandlar strukturer inom ramen för integration och klass. Du klarar uppdraget väldigt väl och når ett sammantaget B.

Innehåll

Fråga 1:

Reflektera kring integration i mångkulturella Sverige och
a) beskriv vilka inslag av de olika integrationsmodellerna du känner igen från det svenska samhället,
b) reflektera kring deras effekter och
c) resonera kring vad samhället kan göra för att undvika kulturkrockar

Fråga 2:
Vilka möjligheter har människor egentligen att bryta med sin klass och göra en s.k. klassresa? Resonera och reflektera kring denna fråga och använd dig av relevanta sociologiska termer och diskutera utifrån konkreta exempel.

Utdrag

Eftersom de tre integrationsmodellerna som presenteras i boken som sagt endast är "modeller" och inte verklighetsbeskrivningar, så är det klart att det i ett levande samhälle finns inslag av alla tre. Detta gäller förstås även det svenska samhället, som rent historiskt och under senare år har välkomnat invandrande. (Inte alla och alltid, men rent generellt och för att inte närmare gå in på här.)

De tre integrationsmodellerna som presenteras är följande:

- Kulturell pluralism som målar ett samhälle där flera olika kulturer lever tillsammans och respekteras. Sida vid sida lever olika kulturer och individer med...
---
Ett samhälle med social stratifikation i strukturen är detsamma som ett samhälle med social skiktning. Detta kan visa sig i att det exempelvis finns olika klasser i samhället. I korta drag kan man säga att den klass vi själva hamnar i till stor del beror på våra föräldrar och deras sk. kapital, som mer eller mindre påverkar våra egna kapital.

Den franske sociologen Pierre Bourdieu delade in individens identitet i fyra olika kapital, som sedan han sedan kallade för individens habitus. Detta habitus menade han kunde förklara varför en individ är som den är, gillar det den gillar (eller ogillar), gör som den gör samt förklarar hur den uppfattar världen... Köp tillgång för att läsa mer

Sociologi: Integrationsmodeller och Klassresor

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Sociologi: Integrationsmodeller och Klassresor.