Sömnbrists påverkan på det episodiska minnet | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • E
 • 18
 • 3968
 • PDF

Gymnasiearbetet: Sömnbrists påverkan på det episodiska minnet | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete som ser närmre på hur sömnbrist påverkar det episodiska minnet, dvs. händelseminnet. För att undersöka detta utfördes ett experiment på sex försökspersoner där resultatet utvärderades och analyserades individuellt.

1.2 Syfte/Frågeställning
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur minnet fungerar, få mer kunskap om sömn och hur sömn kan påverka en individs minnesförmåga.

Frågeställningen som kommer att besvaras i denna uppsats är:

- Hur kan sömnbrist påverka den episodiska minnesförmågan?

Elevens kommentar

Språket, stavfel/meningsbyggnadsfel etc.

Innehåll

Hur kan sömnbrist påverka den episodiska minnesförmågan?

Abstract
1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte/frågeställning
1.3 Avgränsning
1.4 Metod
1.4.1 Test A
1.4.2 Test B
1.4.3 Källkritik
2. Undersökning
2.1 Minnet
2.1.2 Korttidsminnet
2.1.2.1 Arbetsminnet
2.1.3 Långtidsminnet
2.1.3.1 Episodiska minnet
2.2 Sömn
2.2.1 Sömncyklar
3. Resultat
4. Felkällor
5. Diskussion
6. Källförteckning

Utdrag

1 Inledning
I denna uppsats undersöks människans minnesförmåga och hur sömnbrist kan påverka minnet eftersom detta i dagens samhälle valideras som ett ganska aktuellt ämne. I ett hektiskt samhälle utsätts inte den mängd tid som behövs för sömn, detta resulterar i att sömnen inte prioriteras och ses av samma relevans som den borde. Anledningen bakom val av arbetsområde är att upplyfta de effekter som sömnbrist medför, där syftet med arbetet är att undersöka effekterna av sömnbrist i jämförelse med den mängd sömn som bör utsättas. För att kunna svara på frågeställningen ”Hur kan sömnbrist påverka minnesförmågan?” genomfördes två tester på sex försökspersoner under en period av normal och mindre mängd sömn än vad som är rekommenderat.

---

1.3 Avgränsning
Eftersom arbetsområdet till denna uppsats är begränsat till det episodiska minnet har ett antal andra funktioner som möjligtvis kan påverka hjärnans funktioner samt kopplingar till sömnbrist och minne uteslutits med anledning av att bidra till en mer ingående behandling av området som valts att studeras. De områden som främst uteslutits är det semantiska- och perceptuella minnet som är en del av långtidsminnet.

Ett annat område som inte yppas är könens roll i testen för försökspersonerna. Detta har valts att inte nämnas då det är utanför syftet med uppsatsen och påverkas av flertalet faktorer, vilket blir ett område för avancerat att studera. Resultatet ska istället vara individualiserat och fokusera på utvecklingen inom detta istället för att betona köns- eller åldersskillnader då detta inte klargör experimentens syfte och resultat... Köp tillgång för att läsa mer

Sömnbrists påverkan på det episodiska minnet | Gymnasiearbete

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra arbete, dock finns det en hel del som kan förbättras eller utvecklas kanske. Den var annars till stor hjälp.
 • 2015-10-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väl användbar att ha som utgångspunkt.
 • 2016-09-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra ide och lärorik uppsats!
 • 2016-03-20
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  En väldigt bra och lärorik uppsats.