Språkets utveckling: Svenska och Serbokroatiska | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Svenska som andraspråk 3
 • C
 • 16
 • 2666
 • PDF

Rapport: Språkets utveckling: Svenska och Serbokroatiska | Jämförelse

En jämförelse i rapportform, som undersöker hur de två språken svenska och serbokratiska, som har sitt ursprung i samma språkträd, har utvecklats historiskt sett. Jämförelsen utgår från följande frågeställningar:

1. Hur kom serbokroatiska språket till och hur utvecklades under sin korta tid i bruk?
2. Hur utvecklades svenska språket?
3. Har dem två språk något gemensamt och vad skiljer dem åt?

Lärarens kommentar

Det var ett rent nöje att läsa din uppsats.
Uppsatsen är väl disponerad men följer inte gängse formalia vad gäller t ex rubricering, rubrikerna behöver numreras t ex.

Du har hittat en aktuell och relevant frågeställning. Du presentera, utreder och besvarar den väl.
Ämnesval: Relevant
Syfte och inledning: Avgränsade frågeställningar finns
Struktur och Disposition: Följer formalia för det mesta
Titelsida: Följer formalia
Abstract: Följer inte formalia. Abstract ska berätta kort om uppsatsens syfte och slutsats.
Innehållsförteckning: Följer formalia för det mesta. Rubrikerna ska numreras och mellanrummen mellan textstyckena ska minskas till en blankrad.
Inledning: Precisering av syfte och bakgrund förklaras tillräckligt väl
Huvudtext: Välskriven med många välvalda egna formuleringar. Visar på ett bra ordförråd.
Avslutning: En avslutande diskussion innehåller en jämförelse mellan språken.
Språkanpassning till ämnet: Välanpassat
Språkvariation: Tillräckligt varierat
Språkriktighet inklusive skrivregler, grammatisk korrekthet och funktionell svenska: Följer kunskapskraven för det mesta

Innehåll

Sammanfattning 2
Inledning 4
Syfte 4
Frågeställning 5
Det stora språkträd och dess förgreningar 5
Det serbokroatiska språkets utveckling 7
Det svenska språkets utveckling 9
Likheter och skillnader mellan serbokroatiska och svenska språket 11
Litteraturförteckning 13
Bilaga 1 14
Bilaga 2 15
Bilaga 3 16

Utdrag

Sammanfattning
Alla världs språk har sin egen utveckling. Några har rik historia medan andra ganska kort och turbulent. Under många århundrade har språket förändrats, gamla oanvända ord har försvunnit och nya har tagit deras plats. Bakom varje språkförändring finns viktiga personer och händelser.
Under århundrade har europeiska länder så som, Tyskland, Frankrike och England haft stor inflytande inom språket på grund av sina framgångar inom teknik, industri och litteratur.
Framtiden kommer att visa om det blir fler språksammanslagningar eller om dem nuvarande språk kommer att utvecklas och förgrenas till flera nya språk.

Inledning
Detta arbete är en kortfattad historia av två språk med olika utveckling inom epoker, det svenska språket och mitt modersmål, serbokroatiska språket.
Både svenska och serbokroatiska språket kommer från samma stora språkfamilj, indoeuropeiska språket. Igenom tiderna har det stora språkets familjeträd förgrenades till mindre grenar, bl. a sydslaviska och nordgermanska språkgrenen, där både svenska och serbokroatiska språket tillhör.
Igenom att läsa uppslagsverk och böcker som handlar om dem två språk färdas vi igenom språkens historia, deras dialekter och deras utveckling.
Eftersom alla språk är levande förändras dem hela tiden. Orden som inte används försvinner och nya ord tar plats liksom språken som dör ut och nya språk tar sin fart i utveckling... Köp tillgång för att läsa mer

Språkets utveckling: Svenska och Serbokroatiska | Jämförelse

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-07
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ..................................................
 • 2015-11-27
  Jepp, allt som behövs