Statististikuppgift | Matte B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Medieprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Annat
 • Godkänt
 • 9
 • 938
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Statististikuppgift | Matte B

En fördjupningsuppgift i statistik (Matematik 2B). Med utgångspunkt i frågeställningarna "Hur många barn har du?" och "När fick du ditt första barn?" redovisar och bearbetar eleven svaren med statistiska metoder. Fokus ligger bland annat på lägesmått, spridningsmått, variationsbredd, regressionsanalys och standardavvikelse.

Innehåll

STATISTIKPROJEKT I MATEMATIK 2B
- Frågeställning
- Bakgrund
- Redovisning av resultat
-- Lägesmått
-- Spridningsmått
-- Låddiagram
-- Variationsbredd
-- Regressionsanalys
-- Standardavvikelse
- Diskussion/Utvärdering
- Källförteckning

Utdrag

Beräkning av medianen:

Man tar den som är i mitten om det är ett jämt antal observationer, så är medianen lika med medelvärdet av det två värdena i mitten.

18+28/2 = 23

Medianen är 23 för när de fick första barnet.

4+4/2 = 4

Medianen är 4 för hur många barn de har.

Typvärde är det som förekommer flest antal gånger, dvs. har högt frekvens. Typvärdet kan även anges om observationerna inte är tal, dvs. även om vi räknar t.ex. namn eller färger.

Typvärde för frågan antal barn är 3 för det finns förekommer 7 gånger... Köp tillgång för att läsa mer

Statististikuppgift | Matte B

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-30
  Skriven av Studerande på Termin 9
  Helt okej utfört! Kommer till nytta när man behöver en mall för att inte sitta fast förlänge.
 • 2015-08-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Man kan alltid göra förbättringar, men den fungerande!