Stöd för förskolebarn med diagnoser | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Godkänt
  • 12
  • 3312
  • PDF

Gymnasiearbetet: Stöd för förskolebarn med diagnoser | Gymnasiearbete

Ett kort gymnasiearbete där eleven undersöker vilket stöd som finns för förskolebarn med diagnos (exempelvis ADHD, aspberger eller autism). Fokus ligger bland annat på pedagogernas roll i samband med inskolningen, och om de i förväg tar reda på om något barn har en diagnos eller särskilda behov. Vidare så jämför eleven även stödet för förskolebarn med diagnos i svenska och finska förskolor.

Frågeställningar
- Vad är skillnaden på den finska förskolan och den svenska?
- Tar pedagogerna reda på om barnen har en diagnos innan inskolningen om de inte har blivit diagnostiserade ännu?
- Vad gör pedagogerna om de märker att barnet är ”annorlunda” dvs. har någon/några symtom för någon diagnos? Och hur märker pedagogerna och andra i omgivningen det?
- Är pedagogerna tillräckligt noga med att barnen får det stöd och den hjälpen de behöver inför inskolningen?

Innehåll

- Abstract
1. Inledning
1.1 Syfte
1.2 Frågeställningar
2. Bakgrund
2.1 Om förskolebarnets särskilda behov
2.2 Vad säger skollagen
2.3 Särskilda behov för barn i Finland
3. Metod
3.1 Metod och material
4. Resultat
4.1 Tar pedagogerna reda på om barnet är i behov av särskilt stöd eller har en diagnos innan inskolningen
4.2 Skillnaden på den svenska och den finska förskolan
5. Diskussion
- Källförteckning
- Bilagor

Utdrag

1. Inledning
En förskola ska vara för alla barn, även för dessa barn som behöver särskilda stöd. Barnen ska inte behöva hamna efter i inskolningen bara för att en del individer har vissa svårigheter, det borde vara i regel att pedagogerna ska ha tagit reda på det innan inskolningen och förbereda skolan för det. I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, slår Skolverket fast att ”Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar” (Skolverket, 2010, s. 5). I Lpfö 98 framgår det tydligt att alla barn ska få det stöd de behöver. Varje individ har olika förutsättning för lärandet och för utvecklingen, vissa behöver mer stöd än andra. Vissa behöver bara hjälp i början av sin utveckling, vissa behöver hjälp hela skoltiden. Förskolan ska finnas tillgänglig för alla barn även de individer som behöver särskilda resurser och förskolan ska även möjliggöra så att ett barns utveckling går att utformas.

1.1 Syfte:
Syftet med det här arbetet är att få reda på hur noga pedagogerna och lärarna på förskolan är med att barnen får det stöd de behöver och om barnen har problem och ännu inte fått någon möjlig diagnos, om de säger till om det och kanske till och med hjälper till. Syftet med detta arbete är även att ta reda på och se hur bakgrunden egentligen är kring förskolan... Köp tillgång för att läsa mer

Stöd för förskolebarn med diagnoser | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.