Studenters utbildningsval | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Studenters utbildningsval | Undersökning

Undersökningens syfte är att se hur bakgrunden till studenters val av utbildning ser ut, om studenter tar reda på utbildningars framtidsutsikter gällande lön och möjlighet till arbete vid val av utbildning och om informationen om framtidsutsikterna påverkar utbildningsvalet.

1.2 Forskningsfråga
Påverkas studenter av utbildningars framtidsutsikter gällande lön och möjligheten till arbete vid val av utbildning?

1.3 Syfte
Syftet med denna undersökning är att se hur bakgrunden till studenters val av utbildning ser ut. Om studenter tar reda på utbildningars framtidsutsikter gällande lön och möjlighet till arbete vid val av utbildning, och om informationen om dessa framtidsutsikter påverkar utbildningsvalet. Syftet är sedan att se om det finns något samband mellan studenters val av utbildning med arbetsbristen på marknaden och skillnaden på lönerna.

Innehåll

1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Forskningsfråga
1.3 Syfte
1.4 Avgränsningar
2. Metod
2.1 Metodik
2.2 Population & Urval
2.3 Genomförande
2.4 Validitet
2.4.1 Begreppsvaliditet
2.4.2 Intern validitet
2.4.3 Extern Validitet
2.5 Reliabilitet
2.5.1 Stabilitet
2.5.2 Interbedömarreliabilitet
3. Resultat
4. Diskussion
5. Slutsats
Referenser
Bilaga 1: Enkät
Bilaga 2: Resultat från enkätundersökning presenterat i diagram och tabeller

Utdrag

Sammanfattning
Studenters utbildningsval är nyckeln till en välfungerande arbetsmarknad med påverkan på samhället och den ekonomiska tillväxten. Valet av högskoleutbildning är däremot inte lätt och studenter påverkas ofta av många faktorer, yttre som inre. Både det personliga intresset och utbildningens framtidsutsikter kan vara vägledande vid valet. Studiens syfte är att se hur bakgrunden till studenters val av utbildning ser ut, om studenter tar reda på utbildningars framtidsutsikter gällande lön och möjlighet till arbete vid val av utbildning och om informationen om framtidsutsikterna påverkar utbildningsvalet. Studiens resultat visar att en stor andel studenter väljer att ta reda på information om utbildningars snittlön och möjlighet till arbete i samband med valet av utbildning, och majoriteten av studenterna anser att denna information påverkar deras val av utbildning. Det skiljer sig dock hur mycket informationen kring framtidsutsikterna påverkar vid valet och huruvida informationen om framtidsutsikterna väger tyngre än studenters personliga intresse.

1. Inledning
I dagens samhälle kan det vara svårt att välja högskoleutbildning med många faktorer som kan påverka beslutet. Människors intressen och drömmen om ett visst yrke eller titel kan vara vägledande vid valet, men samtidigt kan det vara många yttre faktorer som påverkar det beslut som slutligen tas. Till exempel påverkar olika yrkesgruppers efterfrågan och behov på arbetsmarknaden utbildningars framtidsutsikter och ny-examinerade studenters möjlighet till jobb. Likaväl kan skillnaden på lön mellan olika yrkesgrupper komma att påverka studenters utbildningsval.

1.1 Bakgrund
Det finns en hård konkurrens om jobb mellan arbetssökande inom vissa yrkesgrupper, medan det är arbetsbrist i samhället bland andra yrken (Öster och Skogstad 2016). Vi kan idag se en arbetsbrist inom flera yrken där också snittlönen generellt är låg i jämförelse med andra yrkesgrupper. Till exempel inom yrkesgrupper som vård och omsorg (SCB 2015) och lärare (Lärarförbundet 2015), där både arbetsbristen och den låga lönen är aktuella problem. Samtidigt finns det ett stort antal arbetssökande och en mycket hård konkurrens om jobb inom mer populära yrkena som mäklare och bank-/finanstjänstemän (Allastudier u.å.). Enligt uppgifter från statistiska centralbyrån är snittlönen för mäklare och bank-/finanstjänstemän också några av de högst betalda yrkesgrupperna (SCB u.å.)... Köp tillgång för att läsa mer

Studenters utbildningsval | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.