Gymnasieelevers medvetenhet om människohandel | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Inget betyg givet
  • 23
  • 5634
  • PDF

Gymnasiearbetet: Gymnasieelevers medvetenhet om människohandel | Gymnasiearbete

Gymnasiearbetet undersöker hur stor medvetenheten om trafficking, dvs människohandel för sexuella ändamål, är hos gymnasieelever på Ullvigymnasiet. Den tar också upp åtgärder som Sverige kan ta till för att förebygga sexuellt utnyttjande och stoppa den aktuella situationen med brottslingar inom människohandel.

Elevens kommentar

Analys och slutsats kan förbättras.

Innehåll

Innehållsförteckning
1. Inledning 1
1.1 Syfte och frågeställning 1
1.2 Metod 1
1.3 Begrepp 2
1.4 Källkritik 2
2. Bakgrund 3
2.1 Ursprungs-, transits- och destinationsländer 3
2.2 Rekrytering 3
2.3 Gärningsmän i Sverige 4
2.4 Orsaker som lett fram till människohandelns ökning samt existens 4
2.5 Lagar och regler som gäller för människohandel 5
2.6 EU och Sverige 7
2.7 Diagram och enkät 7
3. Analys 10
3.1 Gymnasieelevers medvetenhet kring människohandel 10
3.2 Olika tillämpningsbara åtgärder 11
3.2.1 Export av den svenska sexköpslagen 11
3.2.2 Sverige ska respektera reflektionsperioden 12
3.2.3 Stärkt kriminalpolitiskt samarbete internationellt 12
3.2.4 Skärpt fängelsestraff 13
3.2.5 Sprida medvetenhet 13
4. Slutsatser 14
4.1 Hur pass medvetna är Ullvigymnasiets elever kring människohandel för sexuella
ändamål? 14
4.2 Vilka är de främsta åtgärder som Sverige kan tillämpa för att stoppa människohandel
och brottslingar inom människohandel? 14
4.3 Förslag på vidare forskning 15
5. Källor 16
5.1 Tryckta källor 16
5.2 Digitala källor 16
Bilaga 1 Enkät

Utdrag

Inledning
Människohandel är den tredje största brottsliga verksamheten i världen näst efter narkotika- och vapenhandel. Varje år utsätts miljontals människor av människohandel för sexuella ändamål. Offren kidnappas, hotas, mutas, vilseleds etc. för att sedan tvingas till att sälja sexuella tjänster.

Det är ett omfattande problem som fortsätter att öka och finns bland oss människor i hemlighet. Det är av stor vikt att därför stoppa människohandel samt brottslingar inom människohandeln då den kriminella verksamheten fortsätter att öka.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med föreliggande studie är att undersöka gymnasieelevers medvetenhet kring människo-handel, liksom att påvisa tillämpningsbara åtgärder som Sverige kan tillämpa för att förebygga sexuell exploatering.
Hur pass medvetna är Ullvigymnasiets elever om människohandel för sexuella ändamål?
Vilka är de främsta åtgärder som Sverige kan tillämpa för att stoppa människohandel och brottslingarna inom människohandel?

1.2 Metod
Undersökningen är genomförd med hjälp av litteraturstudier i form av tryckta- och digitala källor där jag letat och granskat fakta. De digitala källorna gav mig bra fakta men inte en helhetsbild kring ämnet människohandel för sexuella ändamål. Därför valde jag att även genomföra undersökningen med hjälp av tryckta källor. Undersökningen är även genomförd med hjälp av enkäter där syftet var att undersöka gymnasieelevers medvetenhet kring människohandel för sexuella ändamål. Målet var att se hur pass medvetna ullvigymnasiets elever är om människohandel för sexuella ändamål... Köp tillgång för att läsa mer

Gymnasieelevers medvetenhet om människohandel | Gymnasiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Gymnasieelevers medvetenhet om människohandel | Gymnasiearbete.