Sverige under den industriella revolutionen | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Historia 2a
  • A
  • 8
  • 2358
  • PDF

Fördjupningsarbete: Sverige under den industriella revolutionen | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven skriver om den industriella revolutionen med fokus på hur Sverige påverkades.

Innehåll

1. Inledning
2. Frågeställning och metod
3. Förlopp
3.1 Orsak
3.2 Konsekvenser
4. Hur påverkades Sverige av den industriella revolutionen?
5. Slutsats och analys
6. Källförteckning

Utdrag

2. Frågeställning och metod
I den här uppsatsen kommer jag undersöka hur Sverige utvecklades och påverkades av den industriella revolutionen. Eftersom industriella revolutionen är så pass komplex och mer eller mindre påverkade hela världen så har jag valt att huvudsakligen avgränsa mig till Sverige under 1800-talet. Syftet med hela uppsatsen är att få bättre förståelse för hur den industriella revolutionen gick till och vad dom efterföljande konsekvenserna blev för världen och då framförallt Sverige.
Jag börjar min uppsats med en bakgrund om den industriella revolution i sin helhet där jag bland annat tar upp förlopp, orsaker och konsekvenser. Efter det diskuterar och analyserar jag industrialiseringens spridning och effekt på det svenska samhället. Frågeställningen jag kommer besvara är ”hur påverkades Sverige av den industriella revolutionen?” Avslutningsvis drar jag min slutsats och besvarar frågeställningen. Jag har använt mig av totalt 5 olika källor som enligt mig är trovärdiga utifrån de källkritiska kriterierna. Jag har hämtat majoriteten av all fakta ifrån NE samt en bok. Utöver dessa källor har jag använt mycket av min tidigare kunskap för att skapa en egen uppfattning om den industriella revolutionen.

3. Förlopp
Industriella revolutionen var en snabb förändring från bondesamhälle till industrisamhälle som startade i Storbritannien i slutet av 1700-talet, och som i början av 1800-talet spred sig vidare till resten av västvärlden . Industrialiseringen innebar en hel del olika reformer inom politik, ekonomi, och olika folk och arbetarrörelser växte fram. För att kortfattat sammanfatta den industriella revolutionen kan man säga att det innebar att tekniken utvecklades vilket bidrog till ett effektiviserande inom framförallt jordbruket och industrin. Även samhällets... Köp tillgång för att läsa mer

Sverige under den industriella revolutionen | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.