Syrabas-titrering | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Kemi 2
 • A
 • 6
 • 1554
 • PDF

Syrabas-titrering | Labbrapport

En labbrapport som redogör för en syrabas-titrering. Laborationens syfte är att ge en inblick i hur en pH-meter används vid titreringar, samt ge bättre förståelse av titreringskurvor. Arbetet tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vid vilket pH befinner sig ekvivalenspunkten för en ättiksyralösning som titreras med en natriumhydoxidlösning?
- Varför ligger ekvivalenspunkten vid detta värde?
- Hur mycket natriumhydroxid tillsattes för att fenoftaleinen skulle ändra färg?
- Vilken koncentration har syran?

Innehåll

Syrabastitrering

- Inledning
- Syfte
- Frågeställningar
- Hypotes
- Metod/materiel
- Riskanalys
- Resultat
- Diskussion/slutsats
- Utvärdering av metod
- Felkällor
- Källförteckning

Utdrag

Materiel
- Byrett 50 cm3
- Byretthållare
- Pipett 20 cm3
- Bägare 100 cm3
- Liten tratt
- pH-meter med glaselektrod
- Magnetomrörare
- Magneloppa

Kemikalier
- Natriumhydroxid (NaOH) 0.1 mol/dm3
- Ättiksyra (CH3COOH/HAc) x mol/dm3
- Fenoftalein (C20H14O4)

Riskanalys
Alla tre kemikalier är svagt frätande. Skyddsrock och skyddsglasögon ska användas under laborationen. Eftersom lösningarna är svagt frätande ska de hanteras varsamt och man ska skölja i kallt vatten om man får de på sig. Man bör också torka upp om man spiller. Laborationen bedöms vara måttligt riskfylld.

Metod
1. Byretten fylldes med natriumhydroxidlösning. Därefter pipetterades 20 cm3 ättiksyra till en 100 cm3 bägare som placerades på magnetomröraren. Sedan stoppades magnetloppan i bägaren och omrörningen startades.
2. Sedan tillsattes några droppar fenoftalien och glaselektroden placerades i lösningen.
3. Därpå tillsattes natriumhydroxidlösningen enligt tabellen nedan samt avlästes och antecknades pH-värdet efter varje tillsats. Var uppmärksam när indikatorna fenoftalien ändrar färg!
4. Sedan upprepades försöket fast med ett eget schema för att få en så bra titreringskurva som möjligt... Köp tillgång för att läsa mer

Syrabas-titrering | Labbrapport

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra skriven. Ger bra ideer samt inspiration hur man ska börja med uppgiften
 • 2015-04-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jättebra labb! Hjälpte mig också med min labbrapport.
 • 2016-11-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Perfekt utfört. Saknar dock bättre uträkningar.
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  rthrthtrehtrhrthrteh