Terrorism | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 3
  • Godkänt
  • 13
  • 2609
  • PDF

Terrorism | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete med syfte att lyfta fram fakta om terrorism, dess former och några terrororganisationer.

1.2 Syfte
Syftet med föreliggande framställning är att lyfta fram fakta om terrorism, dess former och några terrororganisationer.

1.3 Forskningsfrågor
1. Hur definieras terrorism?
2. Vad finns det för olika former av terrorism?
3. Vilka olika kategorier delar man in terrorism i?
4. Vad finns det för internationella terrororganisationer?

Innehåll

Terrorism 1
1.0 Inledning 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte 1
1.3 Forskningsfrågor 1
1.4 Metod 1
1.5 Avgränsningar 1
1.6 Definitioner av begrepp 1
1.7 Källmaterial 2
2.0 Uppsatsrubrik 4
2.1 Hur definieras terrorism? 4
2.2 Vad finns det för olika former av terrorism? 5
2.3 Vilka olika kategorier delar man in terrorism i? 5
2.4 Vad finns det för internationella terrororganisationer? 6
3 Analys och slutsatser 8
4.0 Källor 9
4.1 Litteratur 9
4.2 Internet 9

Utdrag

Sammandrag:
Ordet terrorism infördes som ett ord för att relatera till det skräckvälde som uppkom efter Franska Revolutionen. Ordet terrorism betyder just skräckvälde eller skräck och har använts av både stater och politiska grupper i flera år. Terrorism skapar oro och rädsla i samhällen och det drabbar flera människor. Terrorism är en gärning som främst används av högerextrema och vänsterextrema politiska organisationer, etniska, rebelliska, religiösa och nationalistiska grupper. Även av några enstaka regeringar och enskilda personer – som då kallas terrorister/attentatsmän.

I denna uppsats kommer det att fokuseras på terrorismen och dess olika former.

1.0 Inledning
1.1 Bakgrund
Jag har valt detta ämne då jag tycker det skulle vara intressant att se hur terrorismen ser ut runt om i världen, och det kommer jag få reda på genom detta arbete.

1.4 Metod
Jag kommer använda mig av den deskriptiva metoden då jag först gör en faktainsamling ifrån biblioteket och nätet och när jag kommit fram till svaren på mina forskningsfrågor kommer jag dra mina slutsatser.

1.5 Avgränsningar
Jag kommer avgränsa mitt arbete så jag håller mig till mina forskningsfrågor och min metod, det kommer på så sätt förhoppningsvis inte bli en för stor och osammanhängande uppsats.

1.6 Definitioner av begrepp
Terrorism = skräckvälde / skräck
Otillbörligen = utan tillstånd
Destabilisera = rubba/förstöra jämvikten
Konstitutionella = författningsenligt, enligt grundlagen

Uppsåtligt = medveten, avsiktlig
Radiologiska = radioaktiv strålning, röntgenstrålning
Likvidering = eliminering, likvidation(avveckling, nedläggning, avrättning)
Kärnladdningar = atomvapen, kärnvapen

1.7 Källmaterial
Jag har valt att använda mig av källor som jag anser vara pålitliga. www.sakerhetspolitik.se är ett exempel på en pålitlig källa eftersom dem som står bakom sidan är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och MSB:s källor är bland annat säkerhetspolisen och... Köp tillgång för att läsa mer

Terrorism | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.