Titrering av arginin | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Kemi 2
  • A
  • 6
  • 1465
  • PDF

Titrering av arginin | Labbrapport

En labbrapport från en kemilaboration under vilken aminosyran arginin undersöktes genom titrering och efterföljande analys av titrerkurvan.

Innehåll

Målsättning:
Teori:
Hypotes:
Utförande:
Resultat:
Kommentar:
Felkällor:

Utdrag

Målsättning:
Under detta laborationsarbete utfördes ett experiment med aminosyran arginin där en mätserie av en lösnings pH under titrering av arginin togs fram med målet att med successiv tillsats av saltsyra undersöka förändringen av pH och den s.k. titrerkurva för aminosyran arginin.

Teori:
Arginin (Arg) tillhör ämnesklassen aminosyror, dvs. utom andra faktorer (som att proteiner byggs upp av aminosyror) är arginin, liksom andra aminosyror, en s.k. amfolyt, dvs. en kemisk förening som kan reagera både som en syra och som en bas, detta tack vare en karboxylgrupp och en aminogrupp som båda är bundna till en kolatom i ”mitten” av molekylen. Aminosyran arginin har följande strukturformel.

Att arginin är en amfolyt innebär också att den kan reagera ”med sig själv” och protolysera på så sätt mellan karboxylgruppen och aminogruppen, så att en s.k. amfojon bildas, där vätejonen från karboxylgruppen har protolyserats till aminogruppen. Vilken jon (av amfojonen, den positivt laddade protolyserade jonen, eller den negativt laddade protolyserade jonen) av arginin som har störst koncentration i en lösning av Arg beror på lösningens pH. Vid den s.k. isoelektriska punkten (Ip) är koncentrationen av amfojonen störst och därmed saknar lösningen en elektrisk laddning. Ip för Arg är 10,8. När det gäller förändring av pH i lösningen utgår man från ett högt pH-värde som sedan successivt sjunker med tillsats av saltsyra. Under processen är det flera varianter av arginin som har störst koncentration i lösningen. Vissa koncentrationer av en bas och en syra har enligt tidigare känd teori en buffrande effekt, dvs. förändring av pH motverkas. Utanför dessa förutsättningar kan pH-värdet sjunka relativt snabbt eftersom lösningen saknar en buffrande ...... Köp tillgång för att läsa mer

Titrering av arginin | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.