Titrering av Coca-Cola med NaOH - Labbrapport i Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Kemi A
 • MVG
 • 4
 • 1279
 • PDF

Titrering av Coca-Cola med NaOH - Labbrapport i Kemi

En laborationsrapport där syftet är att ta reda på halten fosforsyra i Coca-Cola, samt undersöka fosforsyrans protolys. Vidare skulle eleven också undersöka hur pH-värdet stämmer överens med koncentrationen syra, vilken indikatorlösning som passar bäst till elevens titrering av Coca-Cola och varför, samt varför det är viktigt att ha en stark bas som titratorlösning vid bestämning av koncentrationen i en syralösning.

Innehåll

- Inledning
- Litteraturgenomgång
- Utförande
- Resultat
- Slutsats
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Utförande
Till laborationen användes kemikalierna natriumhydroxidlösning med känd koncentration, syralösning (Coca-Cola) vars koncentration skall bestämmas. Det material som användes var bägare, mätcylinder, tratt, byrett, byretthållare, pipett, stativ med magnetomrörare, muff, klämma, dator och LabQuest-handdator med pH-meter.

Byretthållaren monterades på stativet och en slaskbägare placerades under. När byretten stod färdigmonterad i stativet kopplades LabQuest-handdatorn in i pH-metern och datorn. Med hjälp av en byrett-tratt fylldes byretten med titratorlösningen natriumhydroxid som hade koncentrationen 0,1 mol/dm3. Byrettkranen öppnades så att titratorlösningen fick rinna ned i slaskbägaren. Efter att byretten var rengjord hälldes ny natriumhydroxidlösning med koncentrationen 0,1 mol/dm3 ner i byretten med hjälp av en byrett-tratt. Vätskenivån justerades så att menisken kom vid ungefär 0,00 cm3. 50 ml avslagen Coca Cola mättes upp i en mätcylinder som sedan hälldes i en ren bägare, pH-värdet mättes. För att försäkra sig om att all provvätska följt med sköljdes mätcylindern ur med destillerat vatten Den rena bägaren med den avslagna Coca Colan placerades under byretten på magnetomröraren och en magnet lades i bägaren. Coca-Colan späddes ut med avjonat vatten till den volym där pH-mätaren fick plats utan att störas av magneten. Magnetomröraren sattes igång.

Byrettkranen öppnades försiktigt och titreringen startade. Därefter påbörjades titreringen och NaOH droppades försiktigt i Coca-Colan, i början 0,5 ml åt gången. När kurvan började stiga minskades mängden till 0,1 ml per gång. Handen hölls hela tiden på kranen, så att tillsatsen kunde avbrytas omedelbart när indikatorn slog om vid ekvivalenspunkten. Koncentrationen fosforsyra i Coca-Cola samt vikten fosforsyra i en 33cl Coca-Colaburk beräknades. Därefter beräknades vilken koncentration fosforsyran hade enligt formeln från Gymnasiekemi A[1], och utifrån de siffrorna beräknades fosforsyrans protolys... Köp tillgång för att läsa mer

Titrering av Coca-Cola med NaOH - Labbrapport i Kemi

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2014-01-28
  Bra rapport med bra struktur! saknar dock lite mer på diskussionen. Teorin var mycket till hjälp då man fick inspiration om vad man kunde skriva om..
 • 2015-12-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Lite för kort rapport. Saknar exempelvis en intresseväckande inledning och har en för kort diskussion.
 • 2016-11-30
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Tydlig och bra uppställning!
 • 2014-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  allt är bra men samtidigt kan allt förbättras, ett exempel är diskuinen