Tyngdkraft och lyftkraft | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Fysik 1a
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 1628
  • PDF

Tyngdkraft och lyftkraft | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att redogöra för sambandet mellan massa och tyngdkraft, samt eventuellt samband mellan ett föremåls massa och en vätskas lyftkraft.

Innehåll

Tyngdkraft och lyftkraft

- Inledning
-- Syfte
-- Hypotes 1
-- Hypotes 2
-- Metod och materiel
-- Materiellista
-- Metod 1/Hypotesprövning 1
-- Metod 2/Hypotesprövning 2
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats

Utdrag

MATERIELLISTA

• Dynamometer
• Våg
• Fyra vikter/föremål av olika slag och massa
• En hink med vatten
• Grafritande program alt. rutpapper och linjal
• Miniräknare
• Anteckningsblock med penna

METOD 1/HYPOTESPRÖVNING 1

Först och främst började vi med att väga de olika föremålens massa m valda för laborationen. Vi antecknade resultaten i en tabell och omvandlade dessa värden från gram till kg eftersom att tyngdkraft och tyngdfaktorn anges i Newton/kg. Därefter använde vi oss av dynamometern för att bestämma föremålens tyngdkraft F och antecknade ner dessa avrundat till två decimaler. I samma tabell beräknade vi kvoten, det vill säga tyngdfaktorn g för respektive föremål:
F/m = g
Med hjälp av tabellen sammanställde vi värdena och stoppade in dessa i en graf med hjälp av ett grafritande program i Windows Powerpoint, med massan som x-värden och tyngdkraften som y-värden.
METOD 2/HYPOTESPRÖVNING 2
Vi började med att väga de olika föremålens massa m även här, liknande för hypotesprövning 1. Vi antecknade resultaten i en tabell och omvandlade även här dessa värden från gram till kg med tre värdesiffor. Därefter mätte vi tyngdkraften hos respektive föremål med hjälp av en dynamometer, för att avläsa ett mer noggrant värde kunde en digital dynamometer varit till hjälp. Vi valde att avrunda dessa värden till en decimal. Därefter sänkte vi ner respektive föremål i vattenhinken och läste av dynamometern och antecknade dessa värden.
Efter våra mätningar använde vi oss utav våra värden för att räkna ut vattnets lyftkraft för respektive föremål. Vattnets lyftkraft är differensen av den första mätningen av tyngdkraft i luft och den andra mätningen av tyngdkraft när föremålet var i vattnet. För att beräkna vattnets lyftkraft enligt Arkimedes formel, behövde vi multiplicera tre värden med varandra; volymen V, vätskans densitet p och tyngdfaktorn g. På grund av att våra valda föremål var osymmetriska var det svårt att beräkna volymen. Därav valde vi att ta reda på differensen (lyftkraften FL) mellan de två värdena dynamometern visade för respektive föremål.
Med hjälp av vår ifyllda tabell med värden upprättade vi ett diagram för att följa grafen, med massan som x-värden och vattnets lyftkraft som y-axel för att se om det fanns ett linjärt samband mellan massa och en vätskas lyftkraft... Köp tillgång för att läsa mer

Tyngdkraft och lyftkraft | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-12-29
    det var bra att jämföra sina egna resultat med, se om man gjort liknande eller missat något.