Undersökning: Pensionärers inställning till invandring

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 14
  • 3351
  • PDF

Undersökning: Pensionärers inställning till invandring

En kvalitativ undersökning, baserad på intervjuer, som berättar om pensionärers inställning till invandring idag och när de var unga, om den har förändrats samt vad detta i så fall kan bero på. Undersökningsresultaten diskuteras också utifrån olika relevanta källor.

Undersökningen utgår från följande frågeställningar:

- Hur såg ett urval pensionärer på invandring till Sverige när de var unga?
- Hur ser ett urval pensionärer på invandring till Sverige idag?
- Vad beror mentaliteterna på? Har de ändrats?

Innehåll

1. Inledning 3
2. Syfte 4
3. Frågeställning 4
4. Bakgrund 5
4.1 Frekvens av invandring till Sverige 5
4.2 Orsaker 6
4.3 Attityder till invandring 7
5. Metod 8
5.1 Metodproblem 9
6. Resultat 9
6.1 Mentaliteter kring invandring 9
6.2 Orsaker till mentaliteter 10
7. Slutdiskussion 12
7.1 Sammanfattning 12
7.2 Konsekvenser 13
7.3 Svar på frågeställning 13
7.4 Åtgärder 13
8. Källförteckning 14
8.1 Skriftliga källor 14
8.2 Muntliga källor 15

Utdrag

4.1 Frekvens av invandring till Sverige
Sverige har länge varit ett utvandrarland, runt år 1900 emigrerade bland annat en stor del av Sveriges befolkning till USA. Utvandringen minskade sedan men låg ändå på en stadig nivå fram till 30-talet och andra världskriget . Då hade 1,5 miljoner svenskar utvandrat till USA sedan år 1850 . På 30-talet slår Sverige istället om och blir ett invandrarland.

Runt 30 000 invandrade till Sverige år 1950. Invandringen bestod då främst av människor från östeuropeiska stater i kris på grund av kriget. Under efterkrigstiden fram till 70-talet skedde en arbetskraftinvandring till Sverige . Detta beskrivs som en period av ökad rörlighet. Åren 1969-70 var invandringen rekordhög , uppemot 70 000 personer kom till Sverige år 1970 . Den invandrade arbetskraften utgjordes främst av människor från...

4.2 Orsaker
Den stora utvandringen under sekelskiftet 1800-1900 kan förklaras med en missväxt i Sverige samtidigt som en rådande högkonjunktur i Amerika. Att Sverige var neutralt under andra världskriget spelar en stor roll i hur landets invandringshistoria har sett ut. Invandringen efter andra världskrigets slut kom ju främst från stater i kris efter kriget . Industrin och exporten i Sverige kom igång på efterkrigstidens 50-tal, mycket tack vare att Sverige var skonat från andra världskriget. Behovet av arbetskraft ökade då och en...

6.1 Mentaliteter kring invandring
Elsy och Bo Andersson, 76, menar att de var för invandring när den blev påtaglig i Sverige efter andra världskriget eftersom de kände medlidande och ville hjälpa de som kom hit då Sverige var skonat från krig. Denna uppfattning delar Inger Johansson, 84, som menar att hon var för invandringen efter andra världskriget, speciellt av före detta fångar från koncentrationslägren och ville hjälpa. Både Johansson och Lennart Eriksson, 85, menar att de tyckte det var spännande och äventyrligt med invandring från andra länder då man generellt sett inte visste mycket om... Köp tillgång för att läsa mer

Undersökning: Pensionärers inställning till invandring

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Undersökning: Pensionärers inställning till invandring.