Undersökning: Samarbete och kommunikation mellan sjuksköterskor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Högskola och Universitet Termin 3
  • Annat
  • G
  • 9
  • 1654
  • PDF

Fördjupningsarbete: Undersökning: Samarbete och kommunikation mellan sjuksköterskor

En undersökning där eleven valt att fokusera på hur samarbete och kommunikaton fungerar mellan sjuksköterskor fungerar på en vårdavdelning. I sin diskussion reflekterar eleven kring sitt val av undersökningsmetod med hänsyn till kvantitet, externt bortfall, reliabilitet och enkätstudie. Vidare så diskuteras även resultatet, med fokus på begreppen samarbete, kommunikation, upplevelse och interaktion.

Innehåll

Syfte 3
Metod 3
Resultat 4
Diskussion 4
Metoddiskussion 5
Resultatdiskussion 6
Referenser 8

Bilaga 1: Sökschema för datorbaserad litteratursökning

Utdrag

METOD

Studien påbörjades med att gruppen valt ett syfte tillsammans. För att kunna besvara syftet utformades frågor utifrån kvot, nominal och ordinal skala där gruppen diskuterade frågorna samt svarsalternativen gemensamt. Utifrån diskussionen samförde vi en enkät via Google docs med ett innehåll av 11 frågor med varierande svarsalternativ.

Datainsamlingen
Till studien används en kvantitativ ansats och datainsamlingen sker med hjälp av en enkät. Enkäten utformades utifrån gruppens syfte och genom gemensam diskussion konstruerades 11 frågor. Begreppen samarbete, kommunikation, interaktion samt erfarenhet ligger till grund för utformning av enkäten rörande sjuksköterskornas samarbete gentemot varandra.
Inga identifierande frågor ställdes mer än ålder då gruppen tog hänsyn till forskningsetiken (Nilstun, 1994).

Urval
Enkäten var tillgänglig för den tänka populationen via Google Documents. Populationen som bestod av 40 stycken studenter tillhörande Kristianstads Högkolas sjuksköterska utbildning, fick besvara enkäten enligt ett förbestämt datum. Enkäterna skickades ut via Google Documnets till Högskolan Kristianstads gemensamma domän (first class). Inklusionskriterierna bestod av att samtliga studenter i den valda klassen skulle besvara frågorna. Våra exklusionskriterier var att gruppen som utformat enkäten inte skulle besvara den.

Dataanalys
Nästa steg var sammanställning av data. Varje grupp medlem hade tillgång till dataunderlaget där enkät samt svaren fanns. Var och en gruppmedlem fick själva plocka ut minst 3 frågor och konstruera ett individuellt syfte utifrån de frågor man valt att inrikta och forska på.

Forskningsetiska övervägande
Gruppen tog hänsyn till forskningsetiken och valde därför att inte ställa frågor som kan avslöja deltagaren då samtliga deltagare samt författare går i samma klass.
Vi tog också hänsyn till autonomi principen som innebär människans rätt till självbestämmande som grundar sig i individens värdighet, integritet och sårbarhet (Nilstun, T. 1994). Det innebär att forskningen ska bygga på deltagarens samtyckte samt godkännande (hälso och sjukvårdslagen 1982: 763). Där av valde vi att presentera vårt syfte i enkäten för eventuella deltagare självmant skulle få välja att gå med i undersökningen eller inte... Köp tillgång för att läsa mer

Undersökning: Samarbete och kommunikation mellan sjuksköterskor

[0]
Inga användarrecensioner än.