Ungdomskultur | Musik och film i USA och Sverige | Historia

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Historia 2b - Kultur
 • MVG
 • 11
 • 3283
 • PDF

Fördjupningsarbete: Ungdomskultur | Musik och film i USA och Sverige | Historia

Ett fördjupningsarbete i Historia, där eleven undersöker som undersöker begreppet "ungdomskultur" - vad det är och hur det definieras. Eleven beskriver hur ungdomskulturen förändrats lokalt med påverkan av USA under decennierna samt vilken roll musik och film spelat inom ungdomskulturen i Sverige.

Följande frågor besvaras:
- Hur har ungdomskulturen sett ut och förändrats genom decennierna? (fokus på 50- 60-talet samt idag)
- Hur ser ungdomskulturen ut i Sverige, Stockholm? Och hur har det påverkats av USA?
- Vilken påverkan har musiken samt filmer haft på ungdomskulturen?
- Finns det några enskilda aktörer som påverkat ungdomskulturen särskilt mycket?

Innehåll

- Vad är ungdomskultur? (Faktadel)
- Ungdomskulturen under 50-talet (Faktadel/diskussionsdel)
- Ungdomskulturen under 50-talet (Faktadel/diskussionsdel)
- Ungdomskulturen under 60- och 70-talet (Faktadel/diskussionsdel)
- Ungdomskulturen under 60- och 70-talet (Faktadel/diskussionsdel)
- Ungdomskulturen idag (Faktadel/diskussionsdel)
- Perspektiv och Historiesyn
- Skriftliga källor
- Elektroniska källor
- Redogörelse för källkritiken

Utdrag

"Avgränsningar: Jag har valt att avgränsa mitt arbete till ungdomskulturen framförallt under 50- och 60- talet men även under 70-talet och idag. Jag har också hållit mig till ungdomskulturen i Sverige och USA. Jag har utgått från ett lokalt perspektiv och kollat påverkningen från USA.

Metod: Jag har använt mig av statsbiblioteket för att hitta trovärdiga källor med hjälp av bibliotekarier. Sedan har jag även använt mig av Internet. I de fall då källan inte har vart trovärdig så har jag kollat och jämfört med andra källor för att bekräfta trovärdigheten.
Arbetet är upplagt så att först kommer en ren faktadel om vad ungdomskultur är och vad som definierar den. Sedan kommer en faktadel/diskussionsdel där jag redovisar de andra frågeställningarna i mitt arbete.

Vad är ungdomskultur? (Faktadel)
Ungdomskultur är ett begrepp som myntades och börjades användas som ett politiskt begrepp i Tyskland av bland annat pedagogen Gustav Wyneken, för att under ett ord samla ungdomsrörelsens beteenden, många olika stilar och uttryck under 1900-talets första decennier.

Det som starkt kännetecknar ungdomskulturer är hur det kan förknippas med någon form av konsumtion, till exempel musik och många olika klädstilar. Musiken spelade stor roll och alla de olika gruppkulturerna hade sin genre som flätade dem samman och ungdomarna fick en, tack vare genren, delad identitet och kände samhörighet och acceptans.

För att gruppmedlemmarna ska känna denna samhörighet och trygghet så behövs någon form av gemensamma intressen och åsikter som musik, politik eller idrott. Man behöver riktmärken i form av till exempel klädstilar eller språk. Man vill inom ungdomskulturens olika grupper skapa ett ''vi och dom'' och på det sättet visa upp sig och vem man är."... Köp tillgång för att läsa mer

Ungdomskultur | Musik och film i USA och Sverige | Historia

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-03-13
  Arbetets styrka är både mängden information och djupet i analysen. Kan inte se att något skulle saknas.
 • 2013-03-16
  Skriven av Studerande på Termin 1
  Vill bara säga - HELT PERFEKT