Uppfyllandet av miljömål | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • A
  • 8
  • 3782
  • PDF

Uppfyllandet av miljömål | Diskuterande text

En diskuterande text som lyfter fram elevens syn på vilka av de 16 miljömål som Naturvårdsverket har framfört som är viktigast för att nå en hållbar utveckling i Stockholm, Sverige och Europa.
Eleven läser kursen Biologi 1 och går i årskurs 2 på det naturvetenskapliga programmet.

Innehåll

Inledning
Metod och material
Resultat
-Stockholm
-Sverige
-Europa
Diskussion
Källförteckning

Utdrag

Inledning:
Det omfattande målet för Sveriges miljöfrågor är att år 2020 efterlämna ett samhälle till kommande generationer där man har löst de övergripande miljöproblemen. Detta mål kallas för Generationsmålet och är i sin tur uppdelat i 16 miljömål som ska garantera en hållbar utveckling, det vill säga att även kommande generationer kan få sina behov tillfredsställda exempelvis i form av bevarad biologisk mångfald, sunda naturmiljöer och en god hälsa. Vid den senaste fördjupade utvärderingen från 2016 bedömdes det att 14 av de 16 miljömålen inte kommer att uppnås fram till år 2020. De två miljömål som beräknas att uppnås är ​Skyddande ozonskikt och ​Säker strålmiljö. Resterande miljömål beräknas inte kunna uppnås inom tidsramen, då de styrmedel som hittills har använts bedöms vara otillräckliga. Idag är det ett stort fokus på kommunerna för att nå miljömålen i Sverige. Genom kommunerna kan 1 nationella och regionala miljömål översättas till lokala mindre mål. På så sätt har miljömålen bidragit till en bra struktur som lättare kan tillämpas som hjälpmedel inom den lokala miljöpolitiken. Desto 2 svårare är det att integrerar miljömålen utanför Sveriges gränser. I många fall saknas tillräckliga insatser från Europa för att exempelvis minska de totala utsläppen av olika miljöföroreningar. I dessa lägen kan det vara fördelaktigt att bedöma de miljömål som är främst i prioritet för att senare kunna uppfylla hela Generationsmålet.

Syftet med denna uppsats är därför att med naturvetenskapliga argument som grund, välja vilka miljömål som har störst betydelse för ett hållbart samhälle lokalt, nationellt och internationellt. Den frågeställning som hjälper mig att nå syftet är:

● Vilka tre miljömål har störst betydelse för Stockholm, Sverige respektive Europa?


Metod och material:
I denna uppsats är avsikten att välja vilka tre miljömål som är viktigast att prioritera för att nå en hållbar utveckling i Stockholm, Sverige respektive Europa. Det har genomförts en noggrann jämförelse mellan samtliga miljömål och därefter har valet av miljömål motiverats med naturvetenskapliga argument. För att kunna välja de miljömål som är aktuella i uppsatsen, söka den information som behövs och hitta de argument som besvarar frågeställningen, användes i denna undersökning rapporter och utvärderingar utförda av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, men även material.....

-----

Europa:
Många miljöproblem är idag globala vilket gör att det finns flera miljökvalitetsmål som Sverige omöjligt kan nå på egen hand. Ofta är vi starkt beroende av insatser från andra länder, där bland annat insatser från övriga länder i Europa har betydelse. De miljömål som anses vara komplicerade att nå utan inflytande från andra länder är ​Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning.
Det första miljömål som anses vara viktigt för att nå en hållbar utveckling i Europa är ​Begränsad klimatpåverkan. Koldioxid, vattenånga, metangas och kvävedioxider utgör ​några av de växthusgaser som människan släpper ut i luften från olika typer av källor som bidrar till att temperaturen på jorden blir allt högre. För att reducera ofördelaktig påverkan på klimatsystemet i Europa bedöms det vara viktigt att begränsa utsläppen av växthusgaser. Ifall klimatförändringarna fortsätter i samma takt som de gör idag kommer det troligtvis leda till att södra och centrala Europa kommer drabbas allt oftare av skogsbränder och värmeböljor. Länder inom Medelhavsområdet kommer bli allt mer regnfattiga och ännu mer utsatta för torka och skogsbränder. Norra Europa kommer troligtvis få mer nederbörd och risken för översvämningar kommer att öka. Man.... Köp tillgång för att läsa mer

Uppfyllandet av miljömål | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.