Utanförskap i Kenya och Sverige | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 3
  • B
  • 8
  • 2665
  • PDF

Utanförskap i Kenya och Sverige | Jämförelse

Jämförande studie mellan Sverige och Kenya.

Frågeställningar
1. Hur ser det sociala utanförskapet ut i Kenya jämfört med Sverige?
2. Vilka insatser görs av olika aktörer för att bekämpa det sociala utanförskap som finns?

Lärarens kommentar

En bra jämförande analys som har två klara och tydliga frågeställningar.
Dessa har ett bra jämförande perspektiv. Du får genom dina aktörer ett helhetsperspektiv.
Bra hänvisningar men några stycken och definitionerna blir utan hänvisningar.
Förbättringar:
I din analys kunde du tagit i än mer. Tittat över ditt resultat och fått med allt du nämnde där.
Betyg:B

Innehåll

1. Inledning
2. Frågeställning
3. Begrepp
4. Aktörer/analysobjekt
5. Metod
6. Resultat/fakta
7. Analys/utvärdering
8. Källkritik
9. Källförteckning

Utdrag

1. Inledning

Detta är en komparativ och analyserande studie som kommer att utreda ungdomars sociala utanförskap och hur det tar sig uttryck i Kenya respektive Sverige. Under studiens gång kommer även de utvecklingsområden som råder i länderna att belysas och undersökas utifrån aktörer och deras insatser för att jobba mot problemen kring utanförskapet. De frågeställningar som kommer ha en central roll i denna studie är hur ett socialt utanförskap kan ta sig uttryck i Kenya jämförelse med Sverige? Samt hur ländernas regering och andra utomstående aktörer agerar för att bekämpa problemen i respektive land?

3. Begrepp

Socialt utanförskap:
Begreppet utanförskap är ett mångdimensionellt begrepp som ringar in ett flertal svårdefinierade samband och samhällsproblem. När man talar om socialt utanförskap kan detta definieras som en kombination av fattigdom och utebliven kontakt med arbetsliv eller utbildning. Begreppet kan även kopplas ihop med aspekter som inkomst och boende, man menar att det finns utanförskapsområden som dessa människor lever i där dem saknar eller har en låg känsla av sammanhang och står utanför det övriga samhället, innanförskapet. Begreppet utanförskap förutsätter nämligen att det finns ett innanförskap och att det råder hinder för en individ att fritt röra sig mellan innan- och utanförskapet. Dessa hinder kan exempelvis vara rädsla för det främmande såsom avvikande språk och etniciteter. Viktigt att påpekar är att en och samma individ kan befinner sig i utanförskap även i ett innanförskap beroende på i vilket samhälle individen placeras i.

Segregation:
Detta begrepp syftar på åtskiljandet mellan en befolkningsgrupp och handlar vanligtvis om skillnader inom faktorerna etnicitet, kön, social bakgrund, ekonomisk position, språk och yrke. Människor diskrimineras och utesluts från exempelvis vissa arbetsmöjligheter på grund av att en person betraktas ingå i en annan grupp, den avvikande. Detta sker trots de redan nu förekommer relativt omfattande lagstiftningar mot detta både nationellt och internationellt.

Integration:
Precis som socialt utanförskap är integration ett begrepp som kan innebära mycket, men generellt sett är det den process som gör att skilda enheter förenas. I denna studie kommer begreppet syfta på att ungdomar ska fullfölja... Köp tillgång för att läsa mer

Utanförskap i Kenya och Sverige | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.