Utvecklingen av afroamerikansk musik | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • G
  • 12
  • 3802
  • PDF

Utvecklingen av afroamerikansk musik | Rapport

Populariseringen av afroamerikansk musik - en undersökning av afroamerikansk musikkultur på 60 talet.

Syfte
Rapportens syfte är att ta reda på hur afroamerikansk musik gick ifrån att vara opopulär till att bli en fullständigt del av mainstream kulturen mellan år 1954 till 1970, den tid som medborgarrättsrö-relsen tog sin kraft. Vilka var faktorerna till att musiken slog igenom och afroamerikaner fick större plats i hushållen ? Jag vill få svar på det och tänker forska bakåt i tiden för att undersöka och se kor-relationer som gör att jag kan dra en slutsats av det hela och bevisa att den är betydelsefull för afro-amerikanska rättigheter tills idag.

Frågeställningar
Min hypotes i förändringen av allmänhetens musiksmak under 60 talet är att media och samhällets situation spelade en stor roll i genombrotten för afroamerikanska musikanter som dök upp på 60 talet. Mina frågeställningar ska ta reda på dessa potentiella faktorer som kom till att bidra till dåti-dens själfulla musik, första frågan lyder : Var media en faktor till att afroamerikansk musik blev mainstream ? Influerades afroamerikansk musik utav samhällssituationen på 60 och 70 talet ? Som följdfråga på mina två första frågeställningar vill jag slutligen ta reda på om attityden mot afroame-rikaner ifrån majoritetsbefolkningen förändrades till följd av den musik som kom till, samt redovisa de förbättrade rättigheter den gav upphov till i det amerikanska samhället.

Lärarens kommentar

Ambitiöst och innehållsrikt.

Innehåll

Abstract
Inledning
Bakgrund
Syfte
Frågeställningar
Metod
Resultat
Var media en faktor till att afroamerikansk musik blev mainstream?
Influerades musik av samhällssituationen på 60 & 70 talet?
Förändrades attityden mot svarta tack vare musiken?
Analys
Diskussion
Slutsats
Källförteckning

Utdrag

Inledning
Bakgrund

För att ge kännedom om de viktiga åren innan medborgarrättsrörelsen så vill jag belysa situationen i media och samhällets förhållanden gällande afroamerikaner under tiden som ledde framtill 60 talet. Afroamerikaner har levt under förtryckt som minoriteter igenom hela USA:s historia och präglats utav negativa fördomar gentemot dom, det tillhör en del av allmänbildningen. Afroamerikaner bör-jade under som tiden innan 60 talet göra sig mer lyhörd berörande samhällsfrågor, det i sig ledde till att att media blev tvungna att tänka i andra banor och börja ge dom mer representation. Segregatio-nen låg kvar med lagstiftande diskriminering baserad på hudfärg. Dom sociala förhållandena för-svårade saker och ting för chanserna att ta sig någonstans om man var afroamerikansk musiker. Segregationen ledde till emigrerande för många afroamerikaner mot de liberalare norra delarna av USA. Historiskt har de levt fattigt vilket ledde till att många tvingades att bosätta sig i städernas lå-ginkomsts områden, s.k ''ghetton''. Som en generell uppfattning ifrån majoritetsbefolkningen var att de var utav en låg samhällsstatus, på grund av det växte fördomar. Det vill säga att allt inte var frid och fröjd för en ''färgad'' som med näppe flytt ifrån amerikanska söderns tyranni. Dominansen av majoritetens accepterade konstformer som var ''mainstream'' särkilt under 1940 och 50 talet ledde till en kulturell elit innan medborgarrättsrörelsen sparkade ...

---

Serien kretsar kring två afroamerikanska lata, klumpiga och obildade män. Humorn i serien grundar sig mycket på satir av karaktäristiska drag för afroamerikaner, detta var vanligt förekommande i TV under perioden. Typiska roller var hushålls butler, trädgårdsmästare eller sop-hämtare. Kvinnorna var ofta kraftiga hushållskokerskor, en stereotypisk avbildning som var fullkomligt accepterad i den allmänna åsikten. Dis-krimineringen hindrade däremot inte afroamerikaner att skapa musik så som de gjort i generationer bakåt i nutidshistorien. Just under 60 talet slog musiken som tidigare gått under benämningen ''färgad'' musik igenom till att bli en del av mainstream kulturen.

Hur kom det sig ? Vilka faktorer låg bakom det ? Det är vad jag tänker ta och examinera i min rapport... Köp tillgång för att läsa mer

Utvecklingen av afroamerikansk musik | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.