Vård- och omsorgslagar | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
  • Annat
  • MVG
  • 4
  • 2106
  • PDF

Vård- och omsorgslagar | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om de lagar som finns inom vård och omsorg i Sverige. Eleven beskriver lagarnas innebörder och ger exempel på hur de kan användas.

Innehåll

HSL ( Hälso och sjukvårds lagen)
(SoL) Socialtjänstlagen
Patientsäkerhetslagen
Patientdatalagen
Sekretesslagen
Patientslagen
Författningar om delegering
LSS Lagen om stöd och service till visa funktionshindrade
Källor

Utdrag

HSL ( Hälso och sjukvårds lagen)

Hälso och sjukvårdslagen ( HSL) är utformad som en ramlag, den innehåller grundläggande regler som styr alla hälso och sjukvårds verksamheter samt arbetande i denna sfär. HSL anger mål för hälso och sjukvården och ställer krav på vårdens kvalité, utveckling samt kvalitéten av vårdverksamheterna för att kunna skapa så bra vård miljö som möjligt. Även innehåller denna lag bestämmelserna som förtydligar kommunens och landstingens ansvar inom hälso och sjukvården.
En del av innehållet i HSL riktas mot patienten. Där bland tas det upp riktlinjer för patientens trygghet i en vårdsammanhang, samspel mellan vårdgivaren och patienten. Men även om att vården skall byggas på respekt för brukarens självbestämmande och personlig integritet. Vilket är en grund för att skapa en trygg situation för patienten i en vårdsammanhang. Vidare tar denna lag upp patientens rättigheter, där enligt bestämmelserna patienten har rätt till att vara delaktig och ha inflytande över sin egen situation. Rätten till en individanpassad vård och omsorg formad efter ens förutsättningar, möjligheter och livssituation.
En av HSL grundreglerna handlar om att all hälso och sjukvård är frivillig. Patienten har rätten att ta emot eller avböja vård eller behandling. Med undantag gällande psykiatriskt vård och smittskydd där personen utgör fara för sitt eget eller andras liv pga sin hälsotillstånd. I dem undantag kan tvångsvård tillämpas.
Tex. En patient som söker vård för sin funktionsnedsättning kommer att få en vårdplan som baseras på hans individuella behov, förutsättningar, möjligheter. Hjälpmedel kommer att anpassas till hans enskilda behov och även tidsplanen och målen för behandling kommer utgå från dessa. Denna patient kommer att i samråd med läkaren eller annan behandlande vård personal att kunna bestämma vilka av dem föreslagna behandlingar, och hjälpmedel passar honom. Patienten kommer med andra ord ha inflytande över sin situation.

(SoL) Socialtjänstlagen

SoL är en lag som styr socialtjänstens arbete, den sätter mål och ställer kraven kvalitén av socialarbete. Lagen talar om att socialtjänsten skall på grunder av solidaritet och demokrati arbeta för att främja befolkningens ekonomiska och sociala trygghet, dess jämlikhet i levnadsvillkor samt dess delaktighet i samhället genom att tillgodose tillgänglighet samt stöd. I grova drag handlar SoL om befolkningens rättigheter till socialbidrag, vård och omsorg. Den tar upp regler för hur samhället ska gå till väga till att hjälpa den enskilde eller gruppen som inte kan få hjälp av någon annan och inte kan klara sig på egenhand. Medborgarens rätt till... Köp tillgång för att läsa mer

Vård- och omsorgslagar | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.